Seminar khoa học thường kỳ: Từ khái niệm “tơring” nhìn lại mối quan hệ giữa quá trình văn bản hoá luật tục và những biến đổi trong sở hữu đất của người Bahnar, Jrai và Sedang ở Tây Nguyên dưới thời Pháp thuộc (1907-1954) của TS. Nguyễn Đặng Anh Minh

Ngày 16/4/2021 tại Khoa Nhân học – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã diễn ra Seminar Khoa học thường kỳ: Từ khái niệm “tơring” nhìn lại mối quan hệ giữa quá trình văn bản hoá luật tục và những biến đổi trong sở hữu đất của người Bahnar, Jrai và Sedang ở Tây Nguyên dưới thời Pháp thuộc (1907-1954) của TS. Nguyễn Đặng Anh Minh – Viện Nghiên cứu Văn hóa, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam trình bày.

TS. Nguyễn Đặng Anh Minh trình bày tại seminar
TS. Nguyễn Đặng Anh Minh trình bày tại seminar