Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Thạc sĩ

0 Comments

CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Chuẩn về kiến thức chuyên môn, năng lực chuyên môn: các thạc sĩ chuyên ngành Nhân học làm chủ kiến thức cơ bản và kiến thức chuyên sâu của chuyên ngành nhân học, biết ứng dụng một cách sáng tạo những kiến thức này vào nghiên cứu, giảng dạy và thực hành chính sách liên quan đến con người, đến thực tiễn phát triển kinh tế, ngôn ngữ, văn hóa, chính trị, xã hội, phát triển và bảo tồn cùng các vấn đề cơ bản khác của xã hội loài người.

Về kiến thức

 • Có kiến thức cơ bản và nâng cao về Triết học.
 • Có kiến thức cơ bản và nâng cao của ngành về các vấn đề Lịch sử và lý thuyết nhân học, Những nội dung nâng cao về phương pháp nghiên cứu nhân học, Các vấn đề tộc người, dân số học tộc người, chính sách tộc người, quan hệ tộc người ở Việt Nam, trong khu vực và trên thế giới.
 • Có kiến thức chuyên sâu của chuyên ngành, làm chủ và biết ứng dụng một cách sáng tạo những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về các chủ đề cơ bản của chuyên ngành, gồm: Tôn giáo và xã hội ở Việt Nam, Văn hóa và xã hội các tộc người thiểu số, Giới, văn hóa, di dân, đói nghèo, phát triển và bảo tồn, Văn hóa, nghệ thuật, văn hóa tộc người, Ngôn ngữ, ngôn ngữ tộc người, Các công cụ và kĩ năng thực hành và phân tích các vấn đề xã hội.

Về năng lực:

 • Làm chủ những kiến thức và kĩ năng như trên, các thạc sĩ chuyên ngành Nhân học có khả năng thực hiện tốt các công việc ở những vị trí sau:
 • Nghiên cứu ở các viện nghiên cứu về xã hội, kinh tế, văn hóa, chính trị, v.v.
 • Giảng dạy về nhân học, về văn hóa – xã hội cho các chương trình đào tạo đại học và sau đại học cho các trường đại học, cao đẳng và các viện nghiên cứu.
 • Làm việc trong các cơ quan nghiên cứu, tổ chức đoàn thể, tổ chức quốc tế và phi chính phủ, cơ quan Nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội khác có nhu cầu sử dụng tri thức nhân học và phương pháp nghiên cứu của nhân học, ví dụ như các bảo tàng, khu du lịch, khu bảo tồn, thư viện và một số tổ chức đoàn thể khác.
 • Đảm nhiệm các công việc ứng dụng phục vụ việc hoạch định và triển khai các chính sách xã hội, như nghiên cứu chính sách, đánh giá tác động, đánh giá nhu cầu, nghiên cứu điều tra dân tộc học, làm chuyên gia về phát triển cộng đồng, phát triển xã hội, đảm nhiệm các công việc quản lí và điều hành chương trình/dự án nghiên cứu hoặc ứng dụng liên quan đến nhân học.
 • Có thể theo học các chương trình đào tạo tiến sĩ ở trong nước và nước ngoài.

2. Chuẩn về kĩ năng: Các thạc sĩ chuyên ngành Nhân học làm chủ và có khả năng vận dụng, thực hành các kĩ năng sau:

Kĩ năng nghề nghiệp

 • Nắm vững hệ thống các quan điểm và cách tiếp cận nhân học, cách tiếp cận nghiên cứu liên ngành, có năng lực lập luận, tư duy theo cách tiếp cận hệ thống, toàn diện, có khả năng áp dụng tư duy lôgic, tích cực và sáng tạo vào nghiên cứu và giảng dạy về văn hóa – xã hội, giải quyết các vấn đề học thuật liên quan đến lĩnh vực nhân học nói chung và các vấn đề của thực tiễn xã hội Việt Nam đương đại nói riêng.
 • Thực hành tốt các phương pháp nghiên cứu nhân học, cụ thể là quan sát tham gia, phỏng vấn sâu, đánh giá nhanh, thảo luận nhóm; biết xây dựng, quản lí và triển khai các dự án nghiên cứu lí thuyết và nghiên cứu ứng dụng liên quan đến các vấn đề văn hóa, xã hội, tộc người, tôn giáo tín ngưỡng, kinh tế, phát triển, bảo tồn, xóa đói giảm nghèo, quản lí và sử dụng các nguồn tài nguyên, v.v., trên cơ sở đó có khả năng phân tích, đánh giá và đề xuất các giải pháp chính sách phù hợp cho công tác hoạch định và thực hiện chính sách của Đảng, Nhà nước và các tổ chức dân sự.
 • Chuẩn ngoại ngữ tương đương bậc 3 trong khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Các kĩ năng bổ trợ

 • Người có bằng thạc sĩ chuyên ngành Nhân học có các kĩ năng làm việc độc lập, biết tự học hỏi và tự nghiên cứu, có khả năng làm việc theo nhóm, có kĩ năng quản lí thời gian cá nhân, có kĩ năng tổ chức, lập kế hoạch và phân bổ công việc cá nhân, có kĩ năng đặt câu hỏi, có kĩ năng lãnh đạo, có kĩ năng trình bày, thuyết trình và trao đổi công việc chuyên môn.
 • Biết sử dụng và làm chủ được các phần mềm vi tính thông dụng và một số phần mền chuyên dụng cho ngành học, biết khai thác các nguồn tài liệu trên Internet và sử dụng được các thiết bị công nghệ phổ thông khác phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và giải quyết các công việc chuyên môn.

3. Chuẩn về phẩm chất đạo đức: Các thạc sĩ chuyên ngành Nhân học có tư chất của một nhà nhân học chuyên nghiệp, có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp, có ý thức đối với dân tộc, có ý thức phục vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân, có thái độ trung thực trong khoa học và trong thực hành nhân học.