TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

0 Comments

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

 

 

Truyền cảm hứng Nhân học  | Inspiring Anthropology

 

Khoa Nhân học nhận thức đúng và đề cao tầm quan trọng của việc truyền cảm hứng Nhân học. Truyền cảm hứng Nhân học là việc người giảng viên, cán bộ quản lý và chuyên viên hỗ trợ thông qua những cách sáng tạo của mình làm cho người học, các thành viên của cộng đồng và xã hội yêu thích Nhân học, đến với Nhân học, gắn kết và đam mê Nhân học, tìm hiểu Nhân học, hành động vì cộng đồng, xã hội, nhân loại và ngành Nhân học.

 

Truyền cảm hứng Nhân học đã giúp Khoa có được sự hỗ trợ ở trong nước và nước ngoài hiện thực hóa quá trình chuyển đổi thể chế từ một Bộ môn giảng dạy chuyên ngành Dân tộc học sang một Khoa giảng dạy ngành Nhân học. Truyền cảm hứng Nhân học giúp Khoa Nhân học phát huy nội lực, xây dựng Khoa Nhân học thành đơn vị đào tạo Nhân học liên thông từ bậc đại học, lên thạc sĩ và tiến sĩ. Truyền cảm hứng Nhân học đã đưa Khoa Nhân học trở thành một trong các trung tâm Nhân học hàng đầu của quốc gia và có uy tín ở khu vực.

 

Truyền cảm hứng Nhân học xác định rõ trách nhiệm truyền cảm hứng của đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý và chuyên viên hỗ trợ của Khoa trong giảng dạy, hướng dẫn sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng, kiến tạo và định hướng sự nghiệp của sinh viên. Bằng cách truyền cảm hứng, giảng viên, cán bộ quản lý và chuyên viên hỗ trợ của Khoa không chỉ trang bị kiến thức và kỹ năng, mà quan trọng hơn là khơi nguồn cảm hứng, hỗ trợ sinh viên Nhân học không ngừng tìm hiểu Nhân học, nghiên cứu khoa học, và sử dụng sáng tạo, chuyên nghiệp những tri thức, kỹ năng Nhân học đáp ứng các đòi hỏi ngày càng cạnh tranh trong bối cảnh Việt Nam hội nhập sâu với khu vực và thế giới.

 

 Trưởng Khoa

                                                               

 

PGS.TS. Nguyễn Văn Sửu