Banner tuyen sinh 2018

Tuyển sinh ngành Nhân học năm 2018 – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – VNU.

 

Tuyển sinh đại học


  • Chỉ tiêu đào tạo: 60 sinh viên
  • Ngành nhân học: Mã ngành 7310302

Tuyển sinh sau đại học


  • Thạc sĩ Nhân học: Mã ngành 8310302.01
  • Nghiên cứu sinh ngành Nhân học: Mã ngành 9310302.01

The second draft the given draft is a fully proessaywriting.org/ rewritten and re-thought version of your paper.