Quỹ Evans Fund, Đại học Cambridge tài trợ quyền truy cập Tạp chí cho cán bộ và sinh viên USSH

Với mong muốn hỗ trợ sự phát triển của nghiên cứu nhân học nói riêng và khoa học xã hội ở Việt Nam nói chung, Quỹ Evans Fund thuộc Khoa Nhân học, Đại học Cambridge đã quyết định tài trợ Đọc thêm…

Anthropology Seminar: Strong families in an ailing state – South African white Afrikaners and their post-apartheid resilience strategies

Anthropology Seminar Topic: Strong families in an ailing state – South African white Afrikaners and their post-apartheid resilience strategies Speaker: Associate Professor Annika Teppo, Department of Cultural Anthropology and Ethnology, Uppsala University Editor-in-chief, Nordic Journal of African Studies Docent, Faculty of Social Sciences, Đọc thêm…