[Thư mời viết bài] Hội thảo Khoa học quốc tế “Nhân học và phát triển ở Việt Nam đương đại”

[Thư mời viết bài] Hội thảo Khoa học quốc tế “Nhân học và phát triển ở Việt Nam đương đại” 1.  MỤC ĐÍCH Trong bối cảnh ở Việt Nam, vị trí, vai trò và những đóng góp của ngành Nhân Đọc thêm…