THÔNG BÁO: Kế hoạch tuyển chọn đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên để đầu tư kinh phí theo đề án hỗ trợ các ngành khoa học cơ bản

THÔNG BÁO

Kế hoạch tuyển chọn đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên để đầu tư kinh phí theo đề án hỗ trợ các ngành khoa học cơ bản

Căn cứ công văn số 2258/XHNV-ĐT của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn về việc triển khai đề án hỗ trợ các ngành khoa học cơ bản, Khoa Nhân học thông báo kế hoạch tuyển chọn đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên để đầu tư kinh phí theo đề án trong năm học 2019-2020, cụ thể như sau:

 

  1. Số đề tài tối đa được hỗ trợ: 02 đề tài.
  2. Mỗi đề tài nghiên cứu được hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng (trong đó: 20% kinh phí cho giáo viên hướng dẫn và 80% kính phí cho sinh viên).
  3. Sản phẩm nghiên cứu cần nộp bao gồm: 01 bản báo cáo kết quả nghiên cứu, 01 bài báo công bố trên tạp chí chuyên ngành hoặc liên ngành.
  4. Quy trình đăng ký và xét chọn:

*  Khoa công khai kế hoạch tuyển chọn đề tài nghiên cứu khoa học để đầu tư, cho phép các sinh viên/nhóm sinh viên được tự do đăng ký tham gia xét tuyển (tháng 9/2019).

*  Các sinh viên/nhóm sinh viên đăng ký xét tuyển nộp một bản thuyết minh đề tài với dung lượng không quá 2 trang A4, trình bày tóm tắt ý tưởng, mục tiêu và kế hoạch nghiên cứu, và người hướng dẫn đề xuất cho TS Lâm Minh Châu, lamminhchau86@gmail.com (muộn nhất là 01/10/2019).

*  Khoa lập tiểu ban xét duyệt và lựa chọn thuyết minh có triển vọng để đầu tư. Tiểu ban gồm ít nhất 3 giảng viên có học vị từ Thạc sĩ trở lên. Kết quả xét duyệt được công bố công khai trên website của khoa (tháng 10-11/2019).

*  Trên cơ sở các thuyết minh được chọn, nguyện vọng của sinh viên và ý kiến của giảng viên, Khoa phân công giảng viên hướng dẫn sinh viên triển khai nghiên cứu theo kế hoạch.