THÔNG BÁO: Kế hoạch tuyển chọn đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên để đầu tư kinh phí theo đề án hỗ trợ các ngành khoa học cơ bản

THÔNG BÁO Kế hoạch tuyển chọn đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên để đầu tư kinh phí theo đề án hỗ trợ các ngành khoa học cơ bản Căn cứ công văn số 2258/XHNV-ĐT của trường Đại học Khoa Đọc thêm…