Thời khóa biểu K63 HK I 2018-2019

THỜI KHÓA BIỂU SINH VIÊN KHÓA QH-2018-X

TT Mã lớp HP Tên môn học Tín chỉ Thứ Tiết Giảng đường
91 INT1004 10 Tin học cơ sở 2 3 6 6-10 BC201
92 HIS1056 4 Cơ sở văn hóa Việt nam 3 5 6-8 G203
93 HIS1053 15 Lịch sử văn minh thế giới 3 5 9-11 AB102
94 PSY1051 2 Tâm lý học đại cương 3 3 6-8 G204
95 SOW1101 3 Dân số học đại cương 3 3 9-11 G304
96 SH0000 13 Sinh hoạt lớp   3 5 G204

However, when you need the best powerpoint presentations for your sociology seminar, our humanities experts https://pro-academic-writers.com/ will also oblige you this.