Trường Đại học Khoa học và Nhân văn triển khai kế hoạch nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2017 – 2018

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 và nhằm tiếp tục thúc đẩy nghiên cứu Khoa học của sinh viên hướng tới mục tiêu chất lượng, tạo dựng môi trường nghiên cứu trong học tập, Trường Đại học Khoa học và Nhân văn tiến hành triển khai kế hoạch nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2017 – 2018.

Chi tiết xin xem tại các file đính kèm: