Khoa Nhân học tập huấn ‘Dân tộc học mạng’

0 Comments

Khoa Nhân học tập huấn ‘Dân tộc học mạng’

 

 

  • Đơn vị tổ chức: Khoa Nhân học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN
  • Thời gian: 8h30 sáng thứ Bảy ngày 8 tháng 1 năm 2022.
  • Hình thức: trực tuyến và trực tiếp tại phòng 304 Nhà E.
  • Thành phần tham gia: toàn thể sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh Khoa Nhân học. Các nhà khoa học ngoài Khoa quan tâm có thể đăng ký tham gia tại: changanthro1911@ussh.edu.vn, hoặc 0941903855.

 

Nghiên cứu dân tộc học là phương pháp luận định danh một đề tài nhân học. Nghiên cứu dân tộc học hay điền dã dân tộc học là không thể thiếu đối với một công trình nghiên cứu nhân học và người làm nghề nhân học. Tuy nhiên, từ khi đại dịch COVID-19 xuất hiện, các hoạt động nghiên cứu dân tộc học theo cách truyền thống bị hạn chế, thậm chí không thể thực hiện được vì nhiều lý do khác nhau. Cán bộ giảng viên, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh Khoa Nhân học trong hai năm vừa qua gặp không ít thách thức trong việc triển khai điền dã dân tộc học, thực tập dân tộc học. Đối với người học, không thể đi điền dã dân tộc học có thể dẫn đến chậm tiến độ luận văn và luận án, không dám thực hiện khóa luận. Đối với giảng viên, không thể đi diền dã dân tộc học có thể làm chậm tiến độ đề tài, không có hay không cập nhật được tài liệu dân tộc học cho công bố khoa học.

Trước thực tế chưa biết khi nào đại dịch COVID-19 hoàn toàn chấm dứt, Khoa Nhân học tổ chức tập huấn các phương pháp nghiên cứu Dân tộc học mạng (Netnography) để trang bị cho sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh Nhân học những tri thức phương pháp luận mới nhất của Nhân học trên thế giới. Dân tộc học mạng là một giải pháp hiệu quả để sinh viên Nhân học tiếp tục nghiên cứu khoa học, thực hiện khóa luận, luận văn, luận án theo một cách tiếp cận mới phù hợp với bối cảnh đại dịch COVID-19, đảm bảo phòng chống dịch an toàn. Khóa tập huấn cũng là một hoạt động để thống nhất đổi mới, ứng phó và thích nghi trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học trực tuyến, kết hợp trực tuyến với trực tiếp trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hiện nay của Khoa Nhân học.

Tập thể 10 nhà nhân học công tác tại Khoa Nhân học, Viện Dân tộc học và Viện Nghiên cứu Phát triển Pháp sẽ thuyết trình và tập huấn cho sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh Khoa Nhân học về nghiên cứu dân tộc học mạng.

Chương trình tập huấn:

  T Nội dung Người thuyết trình
1. Từ Dân tộc học đến Dân tộc học mạng PGS.TS. Nguyễn Văn Sửu, Khoa Nhân học
2. Tính xã hội mạng TS. Emanuel Pannier, Viện Nghiên cứu Phát triển Pháp
3. Nghiên cứu tính xã hội mạng TS. Trần Hồng Thu, Viện Dân tộc học
4. Dân tộc học mạng TS. Nguyễn Thu Hương, Khoa Nhân học
5. Xây dựng kế hoạch và chuẩn bị TS. Nguyễn Vũ Hoàng, Khoa Nhân học
6. Các vấn đề đạo đức nghiên cứu TS. Phan Phương Anh, Khoa Nhân học
7. Thu thập tài liệu PGS.TS. Nguyễn Trường Giang, Khoa Nhân học
8. Nhà nghiên cứu và sự tham gia trong thu thập, kiến tạo tài liệu ThS Lương Minh Ngọc, Khoa Nhân học
9. Phân tích và diễn giải tài liệu PGS.TS. Lâm Minh Châu, Khoa Nhân học
10. Tính đại diện PGS.TS. Nguyễn Văn Sửu, Khoa Nhân học
11. Dân tộc học mạng nhân văn PGS.TS. Đinh Hồng Hải, Khoa Nhân học