Trung tâm Bảo tồn di sản các nhà khoa học Việt Nam tuyển dụng

Trung tâm Bảo tồn di sản các nhà khoa học Việt Nam tuyển dụng

Trung tâm Bảo tồn di sản các nhà khoa học Việt Nam (http://meddom.org) đang cần tuyển dụng cử nhân và thạc sĩ ngành Nhân học cho một số vị trí công việc của Trung tâm.
Các bạn đã có bằng đại học, thạc sĩ nhân học quan tâm đến các vị trí việc làm ở Trung tâm có thể liên hệ với bà Trần Bích Hạnh – Giám đốc Trung tâm theo số điện đoạn di động: 091 976 1566, hoặc email: tranbichhanh@heritist.com.