Thực tập thực tế học phần trong CTĐT đại học ngành Nhân học tại Bản Lác – Mai Châu – Hòa Bình

Thực tập thực tế học phần trong CTĐT đại học ngành Nhân học tại Bản Lác – Mai Châu – Hòa Bình

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo các học phần cụ thể có nội dung kiến thức, kỹ năng quan trọng đối với người học, gắn lý thuyết với thực tế để người học đạt được kiến thức toàn diện hơn cả về lý thuyết và thực tiễn, lý luận và thực tập. Ngày 20 và 21/4/2019 Khoa Nhân học đã tiến hành tổ chức thực tập thực tế tại Bản Lác – Mai Châu – Hòa Bình cho sinh viên Nhân học K63 lớp học phần Nhân học đại cương.

Thay-Pham-Van-Thanh-huong-dan-va-pho-bien-cac-cong-viec-chuyen-mon
Thầy Phạm Văn Thành (Trưởng đoàn) phổ biến các công việc chuyên môn cho sinh viên

Hoạt động thực tập học phần “Nhân học đại cương” diễn ra trong hai ngày tại một xã ở tỉnh Hòa Bình tạo điều kiện cho sinh viên năm thứ nhất ngành Nhân học áp dụng những kiến thức và kỹ năng đã học trong sách và ở giảng đường vào quan sát, phân tích, mô tả và lý giải ở mức độ ban đầu thực tiễn sinh động nhiều hình vẻ của đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, chính trị và môi trường của cộng đồng tộc người ở địa bàn nghiên cứu, qua đó hiểu rõ hơn về đối tượng nghiên cứu của ngành Nhân học, cách thức vận dụng phương pháp nghiên cứu và cách tiếp cận của nhân học vào phân tích và lý giải thực tiễn xã hội.

Sinh-vien-thao-luan-nhom
Sinh viên thảo luận nhóm trước khi tiến hành nghiên cứu
Phong-van-tai-cho-cua-sinh-vien-Nhan-Hoc
Phỏng vấn tại chợ thị trấn của sinh viên Nhân học

Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, sinh viên Nhân học cũng được tham gia văn nghệ cùng người dân Bản Lác khiến khoảng cách giữa đoàn thực tập và người dân được rút ngắn và thêm nhiều kỉ niệm cho chuyên đi này.

Dem-giao-luu-van-nghe-cung-nguoi-dan-Ban-Lac
Đêm giao lưu văn nghệ cùng người dân Bản Lác