Thủ tục bảo vệ của Học viên cao học

Thủ tục bảo vệ của Học viên cao học:

I. Quy trình hóa công tác đào tạo

 1. Đơn xin gia hạn

II. Bảo vệ đề cương

 1. FORM- Yêu cầu đề cương
 2. FORM- Biên bản thông qua đề cương

III. Hồ sơ xin bảo vệ

 1. Quy cách quyển luận văn
 2. Đơn xin miễn học ngoại ngữ
 3. Đơn xin bảo vệ luận văn thạc sĩ
 4. Lý lịch khoa học
 5. Thông tin luận văn (Tiếng Anh và Tiếng Việt)
 6. Công văn và danh sách đề nghị hội đồng
 7. Nhận xét GVDH
 8. Nhận xét của phản biện
 9. Hướng dẫn xin bảo vệ
 10. Phiếu giao nhận Hồ sơ đề nghị bảo vệ

IV. Hồ sơ xin cấp bằng

 1. Biên bản cuộc họp
 2. Biên bản kiếm phiếu
 3. Quyết nghị
 4. Giấy xác nhận chỉnh sửa sau bảo vệ
 5. Phiếu giao nhận HS xin câp bằng
 6. Hướng dẫn hồ sơ xin cấp bằng

How to write an introduction to an essay how to write an introduction to an essay an advanced technical guide to planning and find someone to do my homework writing an excellent essay and other college or university assignments 1 2 3 4 5.