Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia của NCS Nguyễn Thị Thanh Xuyên

Sáng ngày 17 tháng 12 năm 2018, nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Xuyên, QH-2014-X– Khoa Nhân học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đã bảo vệ thành công Luận Đọc thêm…