Quỹ Evans Fund, Đại học Cambridge tài trợ quyền truy cập Tạp chí cho cán bộ và sinh viên USSH

Với mong muốn hỗ trợ sự phát triển của nghiên cứu nhân học nói riêng và khoa học xã hội ở Việt Nam nói chung, Quỹ Evans Fund thuộc Khoa Nhân học, Đại học Cambridge đã quyết định tài trợ Đọc thêm…