ĐIỂM SÁCH “THIÊN ĐƯỜNG VÀ ĐỊA NGỤC: BÀI HỌC TỪ ĐẠI DỊCH CORONAVIRUS”

THIÊN ĐƯỜNG VÀ ĐỊA NGỤC: BÀI HỌC TỪ ĐẠI DỊCH CORONAVIRUS Mở ra những trang sách đầu tiên của “Thiên đường và địa ngục: Ghi chép trong đại dịch Coronavirus” của Đinh Hồng Hải, những gì người đọc được trao Đọc thêm…

SOCIAL DISTANCING: BẠN CÓ BAO NHIÊU MỐI QUAN HỆ?

SOCIAL DISTANCING: BẠN CÓ BAO NHIÊU MỐI QUAN HỆ? Social distancing là gì? Trong đại dịch covid-19, thuật ngữ social distancing liên tục được các phương tiện truyền thông nhắc tới như một trong những biện pháp hữu hiệu nhất để Đọc thêm…