Giới thiệu về các sinh hoạt khoa học và trao đổi học thuật thường niên của Ban Thúc đẩy Bình đẳng Giới, Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á, Đại học Kyoto, Nhật Bản

The CSEAS Gender Equality Promotion Committee was established in 2016. Based on Kyoto University’s and CSEAS’s Action Plan for Gender Equality Promotion, we take the initiative to organize the following activities for the purpose of promoting gender equality and diversity. Đọc thêm…