PGS.TS. Nguyễn Trường Giang_Phó Trưởng Khoa Nhân học

0 Comments

LÍ LỊCH KHOA HỌC

(Dùng cho cán bộ tham gia đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội)

1. LÍ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Nguyễn Trường Giang                       Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 19/09/1973                    Nơi sinh:Hà Đông, Hà Nội

Quê quán: Hợp Thanh, Mỹ Đức, Hà Nội            Dân tộc:Kinh

Học vị cao nhất: Tiến sỹ                                     Năm, nước nhận học vị: 2011

Chức danh khoa học cao nhất: Phó Giáo sư    Năm bổ nhiệm: 2018

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Phó Trưởng khoa Nhân học

Đơn vị công tác:Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Địa chỉ liên lạc: 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại liên hệ: 0911793679

Email:truonggiangvme96@yahoo.com.vn

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Đại học:

Hệ đào tạo: Chính qui

Nơi đào tạo: Đại học Tổng hợp Hà Nội

Ngành học: Dân tộc học

Nước đào tạo: Việt Nam                                           Năm tốt nghiệp: 1995

Sau đại học

  • Thạc sĩ chuyên ngành: Năm cấp bằng:

Nơi đào tạo:

  • Tiến sĩ chuyên ngành: Dân tộc học               Năm cấp bằng: 2011

Nơi đào tạo: Đại học Quốc gia Hà Nội

  • Tên luận án: Quá trình khai khẩn và canh tác ruộng bậc thang của người Mông, Dao ở huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai
3. Ngoại ngữ: 1.Anh

2.

Mức độ sử dụng: C

Mức độ sử dụng:

3. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Điều tra, đánh giá và đề xuất chính sách thực hiện mô hình cải thiện vệ sinh môi trường trong tập quán tang ma của một số dân tộc thiểu số năm 2021-2022. 2021-2022 Chủ quản: UBDT, chủ trì: Trường Đại học KHXH và Nhân văn,

Cấp bộ

Chủ nhiệm
2 Một số vấn đề cơ bản, cấp bách về dân tộc thiểu số ở khu vực Đông Á, Đông Nam Á và những tác dộng đến Việt Nam

 

2018-2019 Mã số CTDT 03.16/16-20, Cấp Nhà nước, Thành viên chính
3 Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát huy vai trò của cộng đồng dân tộc Thái trong phát triển bền vững vùng Tây Bắc về văn hóa thuộc đề tài khoa học và phát triển công nghệ cấp Nhà nước Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát huy vai trò của cộng đồng dân tộc Thái trong phát triển bền vững vùng Tây Bắc 2016-2017 MS:KHCN-TB.19X/13-18 thuộc Chương trình Tây Bắc do Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển, ĐHQGHN chủ trì, 2016 – 2017.

Nhà nước

Thành viên chính
4 Nghiên cứu, rà soát, đánh giá kết quả, tác động và đề xuất giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 79 /2005/QĐ-TTg của thủ tướng chính phủ (tham gia), 2014-2015 Đề tài cấp Quốc gia KHCN-TB.02X/13/18, 5/2014-5/2016

Nhà nước

Thành viên chính
5 Biến đổi kinh tế xã hội của người Tà-ôi ở xã Nhâm, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế (chủ nhiệm), đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, mã số: QG 14.40, 5/2014-5/2016.

 

2014-2015 Cấp Đại học Quốc gia

 

Chủ nhiệm

Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố…):

TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí Tác giả chính/đồng tác giả Tạp chí danh mục ISI/Scopus/khác
1 Vài nét về yếu tố “Biển” và “Rừng” trong văn hóa người Ê-đê, ISSN-0866-7667, 2021 Tạp chí Nghiên cứu văn hóa,  số 38 tháng 12 năm 2021.. tr 71-80 Tác giả
2 Engaging with Postmodernist

Anthropology: Potential and Prospect for Digital Anthropology in Vietnam,.

 

2020 VNU Journal of Social Sciences and Humanities, Vol 6, number 5, p 605-620,  0ctober 2020 Tác giả
3 Community based-videos in Vietnam,

 

2019 Journal of Vietnam Social sciences, Vol 5, 2019 (VASS). Tác giả
4 Nhân học số ở Việt Nam-từ lý thuyết đến thực hành,

 

2019 Tạp chí Bảo tàng và Nhân học, số 3 năm 2019. Tác giả
5 Hoạt động sinh kế của phụ nữ các dân tộc ở một xã ven biển tỉnh Sóc Trăng dưới tác động của biến đổi khí hậu (Qua trường hợp xã Vĩnh Hải, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng).

 

2018 Tạp chí Dân tộc học, số 5 năm 2018. Tác giả
6 “Terraced Fields in Sustainable Development in Mountainous Regions of Northern Vietnam”,

 

2017 Vietnam Social Sciences, No 4, 2017, pp 69-76. Tác giả
7 “Ảnh hưởng của già làng, trưởng bản, trưởng tộc với hệ thống chính trị cấp cơ sở địa bàn trọng yếu vùng Tây Bắc”, 2017 Tạp chí Văn hoá học, số 1, 2017, tr. 22-27. Tác giả
8 “Tiếp cận dựa vào cộng đồng và tiếp cận dựa vào lòng tự hào trong một số dự án nghiên cứu và phát triển ở Việt Nam 9” (viết chung),

 

Tạp chí Bảo tàng &Nhân học, 2016, số 3, tr. 48-56 Tác giả
9 “Nhân học – khoa học nghiên cứu văn hóa nhân loại” (viết chung),

 

Tạp chí Văn hoá Dân gian, số 3, 2016, tr. 60-69 Tác giả
10 “Nhân học – khoa học nghiên cứu văn hóa nhân loại” (viết chung),

 

Tạp chí Văn hoá Dân gian, số 3, 2016, tr. 60-69 Viết chung
11 “Phát triển nguồn nhân lực ở một số tỉnh miền núi phía Bắc dưới góc độ chính sách”, 2016 Tạp chí Văn hoá học, số 1, 2016, tr. 24-38 Tác giả
12 “Nghề dệt truyền thống của người Tà ôi trong bối cảnh kinh tế thị trường (Nghiên cứu trường hợp xã Nhâm, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế)”,

 

2016 Tạp chí Bảo tàng &Nhân học, 2016,  số 1, tr. 42-49 Tác giả
13 “Những rào cản trong học tập và việc làm đối với người dân tộc thiểu số và một số vấn đề  xuất phát triển nguồn nhân lực ở miền núi phía Bắc Việt Nam”,

 

2016 Tạp chí Khoa học Giáo dục, 2016, tr. 49-52 Tác giả
14 “Phim dựa vào cộng đồng trong bảo tàng”,

 

2015 Tạp chí Bảo tàng & Nhân học, số 3&4, 2015, tr. 138-146 Tác giả
15 “Community-Based Videos and Migration Issues: The Case of the Thai Community in Hanoi”,

 

2014 Visual Anthropology, Journal Routledge Taylor&Francis, 26(3) 2013, pp 204-214. Tác giả