Nhân học ẩm thực

0 Comments

Nhân học ẩm thực

Nhân học ẩm thực, hay nghiên cứu ẩm thực trong nhân học là tìm hiểu việc ăn uống trong bối cảnh văn hoá và liên văn hoá của các cư dân. Ẩm thực là đối tượng nghiên cứu của cả bốn phân ngành của nhân học: khảo cổ học, nhân học sinh học, nhân học ngôn ngữ, và nhân học văn hoá. Nhân học dinh dưỡng có thể hiểu là lát cắt ngang bốn phân ngành này.

Thẻ:, ,