Nhân học hình ảnh

0 Comments

Nhân học hình ảnh

Nhân học hình ảnh là một chuyên ngành đầy hứng thú, ra đời cùng với sự phát triển của nền công nghệ ảnh và âm thanh ở châu Âu, Hoa Kỳ, gắn với một số nhà nhân học có tên tuổi như Alfred Cort Haddon, Baldwin Spencer, Franz Boas, Marcel Griaule, Gregory Bateson, Margaret Mead, v.v… Nhân học hình ảnh trở thành một chuyên ngành của Nhân học vào những năm 1970, và bao quát nhiều nội dung, như ghi và phân tích hình ảnh, cử chỉ, ký hiệu, động tác, vũ đạo, âm thanh, v.v…, làm tài liệu nghiên cứu và giảng dạy nhân học.

Thẻ:, , ,