Thông tin chương trình hội thảo “Nhân học và Môi trường ở Việt Nam đương đại”

0 Comments

 

NHÂN HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI

ANTHROPOLOGY AND ENVIRONMENT IN CONTEMPORARY VIETNAM 

In Vietnamese and English

Funded by VNU Hanoi University of Social Sciences and Humanities & IRD

8th December 2021, Hanoi, Vietnam

 

Các thầy cô và đại biểu đăng ký dự Hội thảo tại:

Email: changanthro1911@ussh.edu.vn. Điện thoại: 0941903855

 

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO | CONFERENCE PROGRAM

8:00-8:30 ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU | REGISTRATION

–       Online registration @ the conference link via Zoom

–       Offline registration @ room 304 and 307 Building E

8:30-8:45 KHAI MẠC HỘI THẢO | OPENING SESSION

(Room 304 Building E)

 

Chủ trì | Chairs:

–       PGS. TS. Đào Thanh Trường – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN | Deputy Rector of the USSH, VNU Hanoi

–       PGS. TS. Nguyễn Văn Sửu – USSH, VNU Hanoi

–       TS. Emmanuel Pannier – Viện Nghiên cứu Phát triển Pháp | IRD

1)    Phát biểu khai mạc | Opening Speech by Phó Hiệu trưởng Đào Thanh Trường  | Deputy Rector of the USSH

2)    Phát biểu chúc mừng của Lãnh đạo IRD | Remarks by IRD Official

8:45-10:15 Tiểu ban 1: Văn hóa và Môi trường

Panel 1: Culture and Environment

 

Chủ trì | Chairs:

–       PGS. TS. Nguyễn Văn Sửu – USSH, VNU Hanoi

–       GS. TS. Philip Taylor – Giáo sư danh dự Đại học Quốc gia Úc | ANU

1.     PGS. TS. Đinh Hồng Hải – USSH, VNU Hanoi

Bury or Burn? The Conflict between Environment for the Dead and Living Space of Urbanization Process in Contemporary Vietnam | Chôn cất hay hỏa táng? Xung đột giữa môi trường dành cho người chết với không gian của người sống trong quá trình đô thị hóa ở Việt Nam đương đại

2.     TS. Nguyễn Đặng Anh Minh

A Political Reaction or a Response to changes of Living Environment? The Birth and Development of the New Religious Movement of Hà Mòn in Dak Ha and Sa Thay districts of Kon Tum Province (1999-2014) | Thích ứng với biến đổi môi trường? Một kiến giải về sự ra đời và phát triển của hiện tượng tôn giáo Hà Mòn huyện Đắk Hà và Sa Thầy (Kon Tum) (1999-2014)

3.     TS. Trần Hữu Sơn – Viện Nghiên cứu Ứng dụng Văn hóa và Du lịch

Ha Nhi village adapts to the natural environment | Làng người Hà Nhì thích ứng với môi trường tự nhiên

4.     TS. Duong Van Thanh, Nguyen Tan Phat, Vu Hai Truong – School for International Training

Empowering Women and Girls in the Mekong Delta – Challenges and Opportunities in Climate Change Action Plan 2021-2030 | Tăng quyền cho phụ nữ và trẻ em gái ở đồng bằng sông Mê-kông – Thách thức và cơ hội trong Kế hoạch hành động đối với biến đổi khí hậu 2021-2030

 

Presentation (15 phút/báo cáo)

Comments by Phan Phuong Anh (10 phút)

Comments, Questions and Answers (20 phút)

10:15-10:30 TIỆC TRÀ | TEA BREAK
10:30-12:00 Tiểu ban 2: Sinh kế và Môi trường

Panel 2: Livelihoods and Environment

 

Chủ trì | Chairs:

–       TS. Phan Phương Anh – USSH, VNU Hanoi

–       TS. Nguyễn Thu Hương – USSH, VNU Hanoi

1.     NCS. Lý Cẩm Tú – Viện Dân tộc học | Institute of Anthropology

Gold mining on Nang river: The case of Yao People in a moutainous commune in the Northern Vietnam | Đào vàng trên sông Năng: Câu chuyện người Dao ở một xã miền núi phía Bắc Việt Nam

2.     NCS. Bùi Minh Hào – USSH, VNU Hanoi

Joy and anxiety: Farmers’ actions in response to environmental changes caused by agricultural production | Niềm vui và nỗi lo: Động thái của người nông dân trước sự thay đổi môi trường do sản xuất nông nghiệp

3.     NCS. Nguyễn Mạnh Hà – Đại học Khoa học, Đại học Huế

Residents of Huong river hydropower plant in Thua Thien Hue: Resettlement process and socio-economic changes | Cư dân thủy điện sông Hương ở Thừa Thiên Huế: Quá trình tái định cư và những biến đổi kinh tế, xã hội

4.     NCS. Dương Trường Phúc – USSH, VNU Ho Chi Minh City

Risk Reduction or Avoidance: Indigenous Initiatives-based Vietnamese Farmers’ Adaptation to Environmental Change in Vietnamese Mekong Delta | Giảm thiểu hay né tránh rủi ro: Chiến lược sử dụng sáng kiến địa phương trong thích ứng với biến đổi môi trường của nông dân Việt ở Đồng bằng sông Cửu Long

 

Comments by TS. Nguyễn Thị Thanh Bình, Institute of Anthropology

Comments, Questions and Answers

12:00-13:30 NGHỈ ĂN TRƯA | LUNCH BREAK
13:30-15:00 Tiểu ban 3: Cộng đồng, Xã hội và Môi trường

Panel 3: Community, Society and Environment

 

Chủ trì | Chairs:

–       PGS. TS. Đinh Hồng Hải – USSH, VNU Hanoi

–       TS Trương Thị Thu Hằng – USSH, VNU TP HCM

1.     TS. Emmanuel Pannier – Viện Nghiên cứu Phát triển Pháp (IRD)

Local responses to historical flashflood in Vietnam’s Northern upland. Role of social capital in building resilience to extreme-weather events | Phản hồi của người dân địa phương đối với cơn lũ lịch sử ở vùng cao phía Bắc của Việt Nam. Vai trò của vốn xã hội trong việc xây dựng khả năng chống chịu với các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt

2.     NCS. Nguyễn Minh Nguyệt – USSH, VNU Hanoi

Adaptation of local communities to the water management model proposed by the project on Duc Hoa irrigation area, Long An province | Thích ứng của cộng đồng địa phương đối với mô hình quản lý nguồn nước do dự án đưa ra trên khu tưới Đức Hòa, tỉnh Long An

3.     PGS. TS. Ngô Thị Thanh Tâm – NIOD, KNAW & Max Planck Institute

Toxic and explosive legacies: A proposal for comparative study of war pollution across the globe | Di sản chất độc và chất nổ: Đề xuất nghiên cứu so sánh về ô nhiễm chiến tranh trên toàn cầu

4.     TS. Nguyễn Vũ Hoàng – USSH, VNU Hanoi

In Search of a Safe Environment: Community-based Mine Clearance in Quang Tri and Savannakhet | Tìm kiếm môi trường an toàn: Hoạt động rà phá bom mìn dựa vào cộng đồng ở Quảng Trị và Savannakhet

 

Comments by TS. Trần Minh Hằng – Institute of Anthropology

Comments, Questions and Answers

15:00-15:15 TIỆC TRÀ | TEA BREAK
15:15-16:45 Tiểu ban 4: Phương pháp luận, Chính sách và Môi trường

Panel 4: Methodology, Policy and Environment

 

Chủ trì | Chairs:

–       TS. Nguyễn Vũ Hoàng – USSH, VNU Hanoi

–       TS. Emmanuel Pannier – Viện Nghiên cứu Phát triển Pháp | IRD

1.     Dr. Kathrin Eitel – Institute for Cultural Anthropology & European Ethnology Goethe – University Frankfurt, Germany

Resilience – a Field for Anthropological Inquiry? Reflections on the Connections between Policies, Multiple Responses and Resistance | Khả năng phục hồi – một lĩnh vực cho nghiên cứu nhân học? Phản ánh về sự kết nối giữa các chính sách, nhiều phản hồi và phản kháng

2.     TS. Trần Hồng Thu – Institute of Anthropology | Viện Dân tộc học

Policy Changes on Wet Markets in Vietnam in the Time of the COVID-19 Pandemic | Những thay đổi về chính sách đối với chợ bán đồ tươi sống ở Việt Nam trong thời gian xảy ra đại dịch COVID-19

3.     NCS. Nguyễn Hoàng Anh, PGS. TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền – USSH, VNU Hanoi

The culture of participation in discussions in cyberspace from the perspective of Cyber Anthropology and Communication: A case study of Decree 100/2019/NĐ-CP on sanctioning administrative violations in the field of road and railway traffic | Văn hóa tham gia thảo luận trên không gian mạng từ góc nhìn Nhân học mạng và Truyền thông: Nghiên cứu trường hợp Nghị định 100/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

4.     PGS. Nguyễn Văn Sửu, NCS. Nguyễn Thủy Giang – USSH, VNU Hanoi

Doing Participant Observation Online: How Can a Case Study Suggest Doing Ethnography in COVID-19 Pandemic Environments? | Thực hành quan sát tham gia trực tuyến: Một nghiên cứu trường hợp có thể gợi ý gì cho nghiên cứu dân tộc học trong môi trường đại dịch COVID-19?

 

Comments by Assoc. Prof. Ngo T. T. Tam, NIOD, KNAW & Max Planck Institute

Comments, Questions and Answers

16:45-17:00 DỰ KIẾN KẾ HOẠCH XUẤT BẢN BẰNG TIẾNG ANH VÀ

BẾ MẠC HỘI THẢO | PUBLICATION PLANNING AND CLOSING SESSION

PGS. TS. Nguyễn Văn Sửu – USSH, VNU Hanoi