Thông báo về việc xét tài trợ đề cương nghiên cứu của học viên cao học và nghiên cứu sinh Khoa Nhân học năm học 2021-2022

0 Comments

Thông báo về việc xét tài trợ đề cương nghiên cứu của học viên cao học và nghiên cứu sinh Khoa Nhân học năm học 2021-2022

 

Tháng 12 năm 2020, Quỹ Nguyễn Văn Huyên (sau đây gọi tắt là Quỹ) được Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành lập trên cơ sở đóng góp tự nguyện ban đầu 150.000.000 đồng của đại gia đình cố GS. Nguyễn Văn Huyên và Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên cho Khoa Nhân học để khuyến khích học viên cao học, nghiên cứu sinh của Khoa thực hiện nghiên cứu làm luận văn, luận án, hướng tới trở thành những nhà nhân học chuyên nghiệp có trình độ chuyên môn giỏi, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học của đất nước. Trên cơ sở đóng góp ban đầu của gia đình cố GS. Nguyễn Văn Huyên, Khoa Nhân học cũng góp thêm 10.000.000 đồng, nâng tổng số tiền Quỹ lên 160.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi triệu đồng). Hàng năm, Ban điều hành Quỹ sẽ tổ chức xét đơn xin tài trợ cho các nghiên cứu của các học viên cao học, nghiên cứu sinh Khoa Nhân học. Số lượng và mức tiền tặng giải thưởng của Quỹ dựa trên cơ sở tiền lãi từng năm của Quỹ.

Ảnh: Lễ công bố Quỹ Nguyễn Văn Huyên năm 2020

 

Năm học 2021-2022, Quỹ trân trọng thông báo tới các học viên cao học và nghiên cứu sinh của Khoa Nhân học lịch xét tài trợ như sau:

* Điều kiện:

– Ứng viên phải đang là học viên cao học hoặc nghiên cứu sinh của Khoa Nhân học

– Nộp đầy đủ hồ sơ xin xét giải thưởng gồm (bản mềm):

  1. a) Đơn đề nghị xét giải thưởng;
  2. b) Lý lịch trích ngang (kèm ảnh 4x6cm);
  3. c) Đề cương nghiên cứu;

 

* Thời hạn nhận hồ sơ xét: từ ngày 07 đến hết ngày 13/2/2022

* Địa chỉ email nhận hồ sơ: ThS. Lương Minh Ngọc, Trợ lý nghiên cứu khoa học, luongminhngoc08@gmail.com

Sau thời gian nhận hồ sơ, Ban Điều hành Quỹ sẽ họp xét duyệt hồ sơ và thông báo kết quả xét chọn đến các ứng viên đã nộp hồ sơ đăng ký xét giải thưởng.

Để biết thêm thông tin giải thưởng liên hệ: ThS. Ngô Chang, Trợ lý đào tạo, changanthro1911@ussh.edu.vn