PGS. TS. Đinh Hồng Hải, thành viên Ban điều hành Hiệp hội ký hiệu học quốc tế.

0 Comments

Hiệp hội ký hiệu học quốc tế (the International Association for Semiotic Studies – https://iass-ais.org) được thành lập ngày 22 tháng 1 năm 1969 tại Paris, Cộng hòa Pháp nhằm thúc đẩy nghiên cứu ký hiệu học  và tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này. Trong hơn nửa thế kỷ qua, các nhà khoa học đã dành trí tuệ của họ cho sự phát triển của Hiệp hội và nghiên cứu ký hiệu học trên thế giới. Đó là các nhà khoa học nổi tiếng như Emile Benveniste, Cesare Segre, Jerzy Pelc, Julia Kristeva, Umberto Eco, Gianfranco Bettetini, Antonino Buttitta, Gérard Deledalle, Haroldo de Campos, Vyacheslav Ivanov, Roman Jakobson, Jurij Lotman, Aleksandr Ljudskanov, Jean Petitot, Décio Pignatari, R.N. Srivastava, Masao Yamaguchi, Thomas A. Sebeok, Marcel Danesi, Jean Umiker-Sebeok.
Hiện nay, Hiệp hội ký hiệu học quốc tế có thành viên ở khắp các châu lục. Ủy ban điều hành gồm nhiều nhà ký hiệu học có uy tín. Việt Nam có hai học giả được bầu vào Ủy ban này là PGS. TS. Trịnh Bá Đĩnh (Viện Hàn lâm KHXHVN) và PGS. TS. Đinh Hồng Hải (Khoa Nhân học, ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN).
Danh sách các thành viên Ủy ban điều hành xem tại đây: https://iass-ais.org/officers/executive-committee/