SEMINAR khoa học thường kỳ 2021-2022

0 Comments

Đánh thức thần linh trong bối cảnh Đổi mới: Một nghiên cứu về tái tạo không gian thiêng ở đồng bằng sông Hồng (Reawakening of Gods and Spirits in the Renovation context: An investigation into the Reconfiguration of Sacred space in the Red river delta) – TS. Hoàng Văn Chung (Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam)

09h – 11h, thứ 4, 27 tháng 04 năm 2022
Phòng hội thảo 314 nhà A
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn,
336 Nguyễn Trãi, Q. Thanh Xuân, Hà Nội.

Tóm tắt

Trên cơ sở những lý thuyết về cái thiêng và không gian thiêng đóng góp bởi các nhà khoa học quốc tế và trong nước, dựa trên việc phân tích các dữ liệu thu thập được đối với thực tiễn các hoạt động làm biến đổi không gian thiêng (sacred space) thuộc tôn giáo dân gian (folk religion) ở đồng bằng sông Hồng trong thời gian 2018-2020, chúng tôi đề xuất rằng đã diễn ra một quá trình gọi là tái tạo không gian thiêng (reconfiguration of sacred space) ở khu vực này. Bài trình bày sẽ phân tích, làm rõ các đặc điểm và thành tố của quá trình mà chúng tôi cho là quan trọng này. Nghiên cứu của chúng tôi do đó đóng góp cho cơ sở lý luận và thực tiễn cho nghiên cứu về biến đổi tôn giáo dân gian hiện nay ở khu vực đồng bằng sông Hồng.

Về diễn giả

TS. Hoàng Văn Chung hiện công tác tại Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. TS. Chung đã bảo vệ luận án tiến sĩ chuyên ngành Xã hội học, thuộc Khoa Nhân học và Xã hội học, Trường Đại học La Trobe, Úc vào năm 2014. Các mối quan tâm nghiên cứu của TS. Chung tập trung vào vấn đề quan hệ nhà nước-tôn giáo; đa dạng tôn giáo; các hiện tượng tôn giáo mới; cái thiêng và không gian thiêng…

Chung, Van Hoang (2017) New Religions and State’s Response to Religious Diversification in Contemporary Vietnam: Tensions from the Reinvention of the Sacred, Singapore, Springer.

Hoàng Văn Chung (chủ biên, 2019). Giá trị và chức năng cơ bản của Phật giáo trong xã hội Việt Nam hiện nay, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội.

Chung, Van Hoang (2020) “The double-layered diversification of religion in post-Renovation Vietnam”. In: Religious diversity in Asia, Jorn Borup, Marianne Qvortrup Fibiger and Lene Kuhle (eds), Brill.

Hoàng Văn Chung (2021). “Tiếp cận Xã hội học về cái thiêng và không gian thiêng”, Tạp chí Xã hội học, số 2 (154).