Thủ tục bảo vệ của Nghiên cứu sinh

0 Comments

Thủ tục bảo vệ của Nghiên cứu sinh:

  1. Các mẫu đơn

Mẫu 1 – Đơn đề nghị bảo vệ các cấp

Mẫu 2 – Nhận xét CBHD

Mẫu 3 – Trích yếu luận án

Mẫu 4 – Lý lịch khoa học

Mẫu 5  – Đồng tác giả

Mẫu 6 – Bản giải trình sửa chữa sau bảo vệ

Mẫu 7 – Thông tin luận án

Mẫu 8 – Bản giải trình phản biện độc lập

Mẫu 9 – Nhận xét của phản biện

Mẫu 10 – Nhận xét luận án cấp ĐHQG

Mẫu 11 – Nhận xét Thông tin luận án

Mẫu 12 – Công văn Khoa đề nghị bảo vệ

Mẫu 13 – Danh sách Hội đồng cấp cơ sở

Mẫu 14 – Biên bản đánh giá cấp bộ môn

Mẫu 15 – Bảng điểm nghiên cứu sinh

Mẫu 16 – Danh sách HD cấp DHQG

Mẫu 17 – Danh sách các cơ quan và nhà khoa học gửi tóm tắt ĐHQG

Mẫu 18 – Biên bản bảo vệ cơ sở

Mẫu 19 – Quyết nghị cấp cơ sở

Mẫu 20 – Nhận xét Luận án tiến sĩ cơ sở

Mẫu 21 – Phiếu đánh giá cấp cơ sở

Mẫu 22 – Biên bản bảo vệ cấp ĐHQG

Mẫu 23 – Quyết nghị cấp ĐHQG

Mẫu 24 – Biên bản kiểm phiếu các cấp

Mẫu 25 – Danh sách thành viên cấp ĐHQG hiện diện 

Mẫu 26 – Bản tổng hợp ý kiến nhận xét

Mẫu 27 – Chương trình bảo vệ cấp cơ sở

Mau 28 – Chương trình bảo vệ cấp ĐHQG

Mẫu 29 – Quy cách luận án, TTLA

2. Các hồ sơ

1. Hồ sơ đề nghị bảo vệ cấp cơ sở Luận án tiến sĩ

2. Hồ sơ cấp phản biện độc lập Luận án tiến sĩ

3. Hồ sơ sau khi có kết quả phản biện độc lập Luận án tiến sĩ  

4. Hồ sơ đề nghị bảo vệ luận án tiến sĩ cấp ĐHQG

5. Hồ sơ đề nghị công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ

6. Hồ sơ đề nghị bảo vệ cấp cơ sở luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh

7. Hồ sơ đề nghị cấp phản biện độc lập cho nghiên cứu sinh

8.  Hồ sơ đề nghị công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ cho nghiên cứu sinh

Like all tourists consulting the map before starting on their interesting journey, our readers consulting the introduction before they start reading the body paragraphs.
Thẻ:, , ,