Đề cương học phần ngành Nhân học

0 Comments

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

NGÀNH NHÂN HỌC

Mã số: 73 10 30 2

 

Nhân học đại cương.docx

Lịch sử và các lý thuyết nhân học.docx

Các phương pháp nghiên cứu nhân học .docx

Nhân học sinh học.docx

Nhân học chữ viết.docx

Nhân học môi trường.docx

Nhân học nghệ thuật.docx

Nhân học di sản và du lịch.docx

Nhân học ngôn ngữ.docx

Nhân học kinh tế.docx

Nhân học phát triển.docx

Nhân học tôn giáo.docx

Nhân học y tế.docx

Nhân học về giới.docx

Nhân học đô thị.docx

Nhân học số và hình ảnh .docx

Các dân tộc và chính sách dân tộc ở việt nam.docx

Thân tộc, hôn nhân và gia đình ở việt nam.docx

Văn hóa và xã hội việt nam đương đại .docx

Nghiên cứu làng xã ở việt nam và một số nước trong khu vực.docx

Tính tộc người và quan hệ tộc người.docx

Các dân tộc tày – thái ở việt nam .docx

Các dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ môn-khơ-me ở việt nam.docx

Tôn giáo, tín ngưỡng và lễ hội ở việt nam.docx

Kỹ năng trao đổi khoa học trong nhân học.docx

Thực tập dân tộc học.docx

Một số vấn đề về dân tộc học người việt.docx

Các dân tộc ngôn ngữ việt – mường ở miền núi việt nam .docx