Bước đầu cập nhật số hóa Kho sách về Nhân học

0 Comments

Để phục vụ nhu cầu bạn đọc, Trung tâm Thông tin Thư viện ĐHQG đã kết hợp với Khoa Nhân học bước đầu số hóa các đầu sách liên quan đến Nhân học. Thông tin xin cập nhật các link đính kèm dưới đây:

1. Các phương thức nghiên cứu trong nhân học – tiếp cận định tính và định lượng
2. Nhân học phát triển : lý thuyết, phương pháp và kỹ thuật nghiên cứu điền dã
3. Nhân học đại cương
4. Các nguyên tắc của nhân học hình ảnh
5. Nhân học khoa học về sự khác biệt văn hóa
6. Nhân học ở Việt Nam- Một số vấn đề lịch sử,nghiên cứu và đào tạo
7. Viết các ghi chép điền dã dân tộc học
8. Nhân học hình ảnh

Um die filme auf eine ganz besondere art zu wrdigen, organisieren die studenten des studiengangs kultur- und medienbildung eine filmgala, die den groen filmfestivals in nichts nachstehen soll die ph rollt den roten teppich aus.