TS. Đinh Thị Thanh Huyền

0 Comments

I. Thông tin chung

 • Năm sinh: 1978.
 • Email: huyenvvh@gmail.com
 • Đơn vị công tác: Bộ môn Nhân học Văn hóa, Khoa Nhân học.
 • Học vị: Tiến sỹ.                               Năm nhận: 2015.
 • Quá trình đào tạo:

2001: Cử nhân, chuyên ngành Dân tộc học, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN.

2005: Thạc sỹ, chuyên ngành Dân tộc học, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN.

2015: Tiến sĩ, ngành Dân tộc học, Khoa Nhân học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN.

 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh.
 • Hướng nghiên cứu chính: Bản sắc văn hóa, đa dạng văn hóa và văn hóa vùng; Văn hóa phi vật thể và bảo tồn văn hóa; Văn hóa Dân gian các tộc người ở Việt Nam; Quan họ Bắc Ninh và các hình thức dân ca Bắc Bộ.

II. Công trình khoa học

Chương sách

 1. “Sáng tạo lại truyền thống và vấn đề bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam: Trường hợp quan họ Bắc Ninh”, trong: Nguyễn Văn Sửu, Lâm Bá Nam và Nguyễn Văn Huy (chủ biên), Nhân học ở Việt Nam, Nxb Tri thức, Hà Nội, 2016, tr. 357-374.

Bài báo

 1. “Dân ca quan họ Bắc Ninh: Các khuynh hướng tiếp cận”, Tạp chí Văn hoá Dân gian, số 5/2014, tr. 23-33.
 2. “Tiếp cận Tục chơi quan họ xứ Kinh Bắc từ lư thuyết nhân học văn hoá”, Tạp chí Nhân lực Khoa học Xă hội, số 11/2014, tr. 30-39.
 3. “Đặc điểm và giá trị thẩm mỹ trong trang phục quan họ truyền thống”, Tạp chí Bảo tàng và Nhân học, số 3/2014, tr. 56-67.
 4. “Tục uống trà của người Trung Quốc”, Tạp chí Văn hoá học, số 3/2011.
 5. “Một vài suy nghĩ về đời sống tôn giáo bản địa ở Việt Nam” Tạp chí Tôn giáo, số 10/2007.
 6. “Lễ hội đình Diềm trong bối cảnh hiện nay”, Tạp chí Nhân học Bảo tàng, số 2/2016.

III. Đề tài KH&CN các cấp

 1. Câu lạc bộ Quan họ và vấn đề bảo tồn di sản văn hóa Quan họ (chủ nhiệm), đề tài cấp cơ sở, 2017.
 2. Bản sắc tộc người của người Ngái ở Việt Nam (tham gia), đề tài NCKH cấp ĐHQGHN, 2017-2018.

IV. Giải thư­ởng, học bổng

 1. Giải 3 Phạm Thận Duật, 2015.