ThS. Lương Thị Minh Ngọc

0 Comments

I. Thông tin chung

 • Năm sinh: 1985.
 • Email: luongminhngoc08@gmail.com
 • Đơn vị công tác: Khoa Nhân học.
 • Học vị: Thạc sỹ.                               Năm nhận: 2012.
 • Quá trình đào tạo:

2008: Đại học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

2012: Thạc sĩ, Đại học Leiden, Hà Lan.

 • Trình độ ngoại ngữ: tiếng Anh IELTS 6.5
 • Hướng nghiên cứu chính: Nhân học y tế, Nhân học phát triển.

II. Công trình khoa học

Chương sách

 1. “Một số gợi ý giảng dạy học phần Nhân học đại cương” (đồng tác giả), in trong: Nguyễn Văn Sửu, Nguyễn Văn Huy, Lâm Bá Nam, Vương Xuân Tình (đồng chủ biên), Nhân học ở Việt Nam: một số vấn đề lịch sử, nghiên cứu và đào tạo, Nxb Tri thức, Hà Nội, 2016. tr. 419-430.

Bài báo

 1. “Nghiên cứu và giảng dạy về tộc người ở Bộ môn Nhân học” (đồng tác giả), Tạp chí Dân tộc học, số 1&2 (180), 2013, tr. 15-23.
 2. “Nhân học nhập thế ở Việt Nam” (đồng tác giả), Tạp chí Bảo tàng & Nhân học, số 4/2013, tr. 64-72.
 3. “Nhân học – khoa học nghiên cứu văn hóa nhân loại” (đồng tác giả), Tạp chí Văn hóa dân gian, số 3 (165), 2016, tr. 60-69.
 4. “Tiếp cận dựa vào cộng đồng và tiếp cận dựa vào lòng tự hào trong một số dự án nghiên cứu phát triển ở Việt Nam” (đồng tác giả), Tạp chí Bảo tàng & Nhân học, số 3 (15), 2016, tr. 48-56.

III. Đề tài KH&CN các cấp

 1. Biến đổi kinh tế, xã hội của người Tà-Ôi tại xã Nhâm, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên – Huế (Thư kí đề tài), QG 14.40, 2014-2016.