Đánh giá Chương trình đào tạo Cử nhân ngành Nhân học theo tiêu chuẩn Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA) phiên bản 4.0

0 Comments

Khoa Nhân học USSH hoàn thành đợt làm việc với Đoàn đánh giá Chương trình đào tạo Cử nhân ngành Nhân học theo tiêu chuẩn Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA) phiên bản 4.0 (21-23/3/2023). Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác nhiệt tình của các cá nhân, tổ chức: Nhà sử dụng lao động, Cựu sinh viên, các giảng viên cơ hữu và kiêm nhiệm của Chương trình, và các bạn sinh viên Khoa Nhân học.

Ảnh chụp cùng 2 chuyên gia của đoàn đánh giá AUN sau khi phiên họp kết thúc.