0 Comments

Vừa qua Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước Nguyễn Kim Sơn đã ký Quyết định số 18/QĐ-HĐGSNN về việc bổ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch, Thư ký của 28 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành (gọi tắt là Hội đồng) năm 2024. Trong đó vinh dự cho Khoa Nhân học có Giáo sư Nguyễn Văn Chính là thành viên hội đồng giáo sư liên ngành Sử học – Khảo cổ học – Dân tộc học.

Giáo sư Nguyễn Văn Chính Khoa Nhân học.
Giáo sư Nguyễn Văn Chính Khoa Nhân học.