PGS.TS. Đinh Hồng Hải

0 Comments

PGS.TS Đinh Hồng Hải

 1. Thông tin chung
 • Năm sinh: 1970.
 • Email: dinhhaih@gmail.com/haidinh@vnu.edu.vn
 • Đơn vị công tác: Khoa Nhân học.
 • Học hàm: Phó Giáo sư                    Năm phong: 2016
 • Học vị: Tiến sĩ                                 Năm nhận: 2011
 • Quá trình đào tạo:

         1996: Cử nhân nghệ thuật, Đại học Mỹ thuật CN Hà Nội.

         1998: Cử nhân sư phạm Anh ngữ, Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN.

         2001: Thạc sĩ Văn hoá học, Viện nghiên cứu văn hóa, Viện Hàn lâm KHXHVN.

         2008-2010: Thực hiện luận án Tiến sĩ Nhân học tại Trường Cao học Nghệ thuật và Khoa học, ĐH Harvard, Hoa Kỳ.

         2011: Bảo vệ luận án Tiến sĩ Nhân học tại Học viện KHXH, Viện Hàn lâm KHXHVN.

 • Trình độ ngoại ngữ: tiếng Anh.
 • Hướng nghiên cứu chính: Nhân học văn hóa, nhân học tôn giáo, nhân học nghệ thuật và biểu tượng, nghệ thuật học, ký hiệu học, biến đổi văn hoá
 1. Công trình khoa học

Sách

 1. Michael Herzfeld (Đinh Hồng Hải dịch) 2021. Tạo vật vụng về: Nghệ nhân và kỹ xảo trong thang bậc giá trị toàn cầu. Nxb. Thế giới, Hà Nội. Bản dịch do ARC và CHEY tại trợ kinh phí
 2. Thiên đường và địa ngục: Ghi chép trong đại dịch Coronavirus. Nxb. Văn hóa văn nghệ Tp.HCM 2020. ISBN: 978-604-68-6647-3
 3. Những biểu tượng đặc trưng trong văn hoá truyền thống Việt Nam. Tập 4: Các vị tổ. Nxb. Thế giới, Hà Nội 2018. ISBN: 978-604-77-5306-2
 1. Những biểu tượng đặc trưng trong văn hoá truyền thống Việt Nam, tập 3: Các con vật linh, Nxb Thế giới, Hà Nội, 2016. ISBN: 978-604-77-1331-8
 2. Những biểu tượng đặc trưng trong văn hoá truyền thống Việt Nam, tập 2: Các vị thần, Nxb. Thế giới, Hà Nội, 2015. ISBN: 978-604-77-1331-8.
 3. Những biểu tượng đặc trưng trong văn hoá truyền thống Việt Nam, tập 1: Các bộ trang trí điển hình, Nxb Tri thức, Hà Nội, 2012. ISBN: 978-604-90-8548-2.
 4. Nghiên cứu biểu tượng: Một số hướng tiếp cận lý thuyết, Nxb Thế giới, Hà Nội, 2014. ISBN: 978-604-77-1080-5.
 5. Nhà gươl của người Cơtu, Nxb Văn hoá dân tộc, Hà Nội, 2006.

Chương sách

 1. Animism in Southeast Asian Fine Art (co-author) 2021. Published by The SEAMEO Regional Centre for Archaeology and Fine Arts (SEAMEO SPAFA)
 2. Một số vấn đề về cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu tôn giáo ở Việt Nam hiện nay (đồng tác giả). Nxb. KHXH, Hà Nội 2021
 3. Nhân học: Ngành khoa học về con người (đồng tác giả). Nxb. Tri thức, Hà Nội 2020. ISBN: 978-604-943-391-7
 1. Toàn cầu hóa và biến đổi đô thị ở Việt Nam đương đại (đồng tác giả), Nxb. Tri thức, Hà Nội, 2016. ISBN: 978-604-943-391-7
 2. Nhân học ở Việt Nam: Một số vấn đề về lịch sử, nghiên cứu và đào tạo (đồng tác giả), Nxb Tri thức, Hà Nội, 2016. ISBN: 978-604-943-391
 3. Nữ giới Phật giáo Việt Nam: Truyền thống và hiện đại (đồng tác giả)Nxb ĐHQG Tp.HCM, 2016. ISBN: 978-604-73-4116-0
 4. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương (đồng tác giả), Nxb Lý luận chính trị, 2015. ISBN: 978-604-901-533-5
 5. Việt Nam học: Những phương diện văn hóa truyền thống (đồng tác giả), Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội, 2015. ISBN: 978-604-944-280-3
 6. Mỹ thuật ứng dụng trên đường tìm về bản sắc Việt (đồng tác giả), Nxb Văn hóa văn nghệ, Tp. HCM, 2015. ISBN: 978-604-68-1759-8
 7. Giáo sư Đinh Gia Khánh: nhà giáo – nhà khoa học tiên phong (đồng tác giả), Nxb Thanh niên, Hà Nội, 2014. ISBN: 978-604-64-1563-3
 8. Lễ hội cộng đồng: Truyền thống và biến đổi (đồng tác giả), Nxb ĐHQG Tp HCM, 2014. ISBN: 978-604-73-2701-0
 9. Tôn giáo trong xã hội Việt Nam hiện nay (đồng tác giả), Nxb Tôn giáo, Hà Nội, 2013. ISBN: 978-604-69-3276-5
 10. Bảo tàng và Di sản văn hóa trong bối cảnh biến đổi khí hậu (đồng tác giả), Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội, 2013. ISBN: 978-604-90-2177-0
 11. Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá phi vật thể Thăng long – Hà Nội (đồng tác giả), Nxb Hà Nội, 2010. ISBN: 978-604-55-0028-6
 12. Văn hoá sông nước miền Trung (đồng tác giả), Nxb ĐHQG, Hà Nội. 2006.
 13. Đặc trưng di sản văn hoá Nam Trung bộ (đồng tác giả), Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội, 2005.
 14. Văn hoá dân gian làng Tri Chỉ (đồng tác giả), Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội, 2003, tái bản 2011. ISBN: 978-604-59-0039-0

Bài báo

Công bố trên tạp chí khoa học và hội thảo quốc tế

 1. “A century of semiotics in Vietnam:Achievements and prospects” (co-author), A New Imaginary of Asia: Towards an Identity for Asian Semiotics (Symposium for Founding the International Association of Asian Semiotics (IAAS). 25-27th November 2021, Seoul, Korea
 2.  “Religious Change in Contemporary Vietnamese Society: Afterlife Beliefs and Religious Change in Vietnam”. New York Conference on Asian Studies (NYCAS) Oct. 1-2, 2021. Organised by State University of New York, SUNY -Brockport.
 3. “Risk and revitalization: Katuic ethnic communities in the development of the renewable energy zones”. The Sixth China-ASEAN Ethnic Cultural Forum, co-sponsored by Guangxi Federation of Social Sciences, Guilin Municipal Government, Guangxi, and Guangxi Zhuang Autonomous Region Southeast Asia Economic and Political Research Institute, Guilin Oct., 28-29th, 2021.
 4. “Competing Imagined Ancestries: The Lạc Việt, the Vietnamese, and the Zhuang” (co-author). In: Gillen J., Kelley L.C., Phan L.H. (eds). Vietnam at the Vanguard: New Perspectives Across Time, Space, and Community. Asia in Transition, vol 15. Springer, Singapore. October 2021. https://doi.org/10.1007/978-981-16-5055-0_6
 5. “Religious Change in Contemporary Vietnamese Society: Afterlife Beliefs and Religious Change in Vietnam”. New York Conference on Asian Studies (NYCAS) Oct. 1-2, 2021. Organised by State University of New York, SUNY -Brockport.
 6. “Bury or Burn? The Conflict between Environment for the Dead and Living Space of Urbanization Process in Contemporary Vietnam” in International conference Anthropology and invironment in contemporary Vietnam. Funded by VNU Hanoi University of Social Sciences and Humanities & IRD. Hanoi December 2021
 7.  “The Katuic Ethnic Group at the Vietnam-Laos Border and Exiting Problems with Ethnic Groups Classification,” Vietnamese Studies, No. 3-2020 (217). ISSN: 1859-0985
 8. “Risks and issues: reactions of Vietnam and the experience to the world in the first wave of coronavirus pandemic”, Asian Education and Development Studies. ISSN: 2046-3162. Publication date: 9 October 2020 https://doi.org/10.1108/AEDS-07-2020-0165
 9. “The Myth of Hundred Eggs and Ancient State Formation of the Viet People from the Perspective of Ethno-ecology”, Vietnamese Studies No.3-2019 (213), pp. 5-19. ISSN: 1859-0985
 10. “The symbol of Saint Gióng and the Gióng festival in the historical context of Vietnam”, Asian Education and Development Studies, Vol. 9 No. 1, pp. 37-45. https://doi.org/10.1108/AEDS-01-2018-0015
 11. “Anthropology of religion and changing process of  contemporary Vietnamese religon”. International conference Anthropology and development organize by USSH and IRD (Institute of Research for Development, France) in Hanoi Dec. 16th /2020
 12. “Reaction and experience of Vietnam during the first wave of Covid-19.” The 13th Next-Generation Global Workshop: New Risk and Resilience in Asia Societies and the World organize by Kyoto University and Institute for Family and gender studies in Hanoi 21-23 November 2020
 13.  “Informal education in training for global human resources and reality of Vietnam present day”, International Conference: Innovative training for global human resources, organized by Hanoi University on November 4th, 2019. pp.84-95.
 14. “Animaux sacrés dans la culture traditionnelle vietnamienne,”  Etudes Vietnamiennes, No.2-2018 (208). ISSN: 1859-0985
 15. “Maitreya-God of Wealth: A Case Study of Culture Change in Vietnam,” Vietnamese Studies No.1 (207), 2018, pp.53-82. ISSN: 1859-0985
 16.   “Luo Yue: From Ethnonym to Area Study, The 2nd Shanghai Forum in Fudan University, Shanghai, China from 25-28th, May 2018
 17.  “Symbolism in the New Era of Buddhism,” Dialogue Journal, Q3, Vol. 15, No. 1- 2014, India. R.N.I. Reg. No. DELENG/1999/1799. http://www.asthabharati.org/Dia_July%20013.pdf
 18. “The Role of the Silk Road on the Development of Mahayana Buddhist Arts,” Dialogue Journal, Q2, Vol. 11, No.4- 2010, India. R.N.I. Reg. No. DELENG/1999/1799. http://www.asthabharati.org/Dia_Apr10/dinh.htm
 19.  “Animism in Vietnamese Folk Art”, International Conference: Animism in the Arts of Southeast Asia, organized by SEAMEO-SPAFA, Thammasat University, Bangkok, Thailand, August 8-9th, 2019
 20. “Faces of Compassion: Buddhist Savior and Global Education in Ethics for Present-Day Vietnamese Young Generation”, The 16th United Nations Day of VESAK: Buddhist Approach to Global Leadership & Shared Responsibilities for Sustainable Societies (Sub-theme 03: Buddhist Approach to Global Educations in Ethics), organized in Tam Chuc Convention Center, Ha Nam, Vietnam, May 12-14th, 2019.
 21. “The ancient state formation of the Viet people from the perspective of Zomia”, The Fourth China-ASEAN Ethnic Cultural Forum, co-sponsored by Guangxi Federation of Social Sciences, Guilin Municipal Government, Guangxi University for Nationalities and Guangxi International Cultural Exchange Center, Guilin July 16-19th, 2019.
 22. “Urbanization and symbolic ecology: A comparative study in Hanoi old quarters and new-urban zones”, International Seminar: How anthropology will help scientists intertwine nature and society to better address the Earth system disequilibrium of Anthropocene?, organized by The Chair Collège de France at USTH in Vietnam and USSH, VNU-Hanoi, April 16th, 2019
 23. “Sacred Animals in Traditional Vietnamese Culture,” Vietnamese Studies No.2 (208), 2018, pp.40-58. ISSN: 1859-0985
 24. “From Ethnonym to Ethnicities: Understanding Luo Yue from Perspectives of Zomia and Ethnosymbolism,” International Conference 10th Engaging With Vietnam: An Interdisciplinary Dialogue, Phan Thiet University 15-21th December 2018
 25.  “Ancestral Motif of Viet People from Perspective of Ethnosymbolism and the Influence of Chinese Culture,” The 3rdChia-ASEAN Ethnic Cultural Forum in Chongzuo, Guangxi, China from 21-23th Apr.2018
 26. “Shamanism inVietnamese Buddhist History: From the Symbol of Man Nuong Mother Godddess to Shamanic Practice in Contemporary Vietnamese Buddhism” (co-author).  International Conference: Expanding Boundaries: Ethnicity, Materiality and Spirituality organized by ISARS in Hanoi from 1st – 4th December 2017
 27. “Culture Change, Poverty and Poverty Reduction Policies in Ethnic Minorities Teritory: A case Study in a Chinese-Vietnamese Border Province.” The 2nd Chia-ASEAN Ethnic Cultural Forum in Chongzuo, Guangxi, China from 13-16th.4.2017
 28. “Deluge and Gourd-motif in Vietnamese and Southeast Asian culture from a perspective of regional study.” The 5thInternational Conference on Vietnamese Studies: Sustainable Development in the Context of Global ChangeHanoi, Vietnam, 12-2016
 29. “Invented tradition via te symbol of Mother Goddess Lieu Hanh in Vietnamese culture.”  International Conference:Cultural Resources for Sustainable Development: Theories, Practices and Policy Solutions. Hanoi, Vietnam,12-2016
 30. “Hypothesis on the formation of Budai Heshang (布袋和尚) in Chinese culture and it’s influence on Vietnamese culture”, “International forum on Hong Ha Basin,” Honghe, Yunnan, China, 11/2015.
 31. “The intellectual knowledge of Nguyen Van Huyen from the book “Contribution on Vietnamese culture”, International conference: “Anthropology in Vietnam: History, actuality and perspective”, Hanoi, Vietnam, 9/2015.
 32. “The Mixing beliefs in contemporary Vietnamese Buddhism: A case study of Earth God, God of Wealth, and Maitreya God of Wealth”, Biannual conference organized by European Association for Southeast Asian Studies (EuroSEAS). University of Vienna, Austria, 8/2015.
 33. “Maitreya – God of Welath: A Case Study of Culture Change in Contemporary Vietnam”, International conference: “Culture change in urban Vietnam during globalization and modernization” organized by USSH, Hanoi and Western Sidney, Australia, 3/2015.
 34. “Vietnamese and Korean Dragons: Ways to National Identities from Comparative Perspective (co-author)”, International conference: “Building ASEAN Community and Its Implications for Korea-ASEAN relations” organized by ASEAN Universities Network (AUN) and Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand, 1/2015.
 35. “Religion, secularism and syncretism in Contemporary Vietnamese culture: A case study of the symbol of Maitreya – God of Welath”, International conference: “Religion in Vietnamese Contemporary life” organized by USSH, Hanoi, 12/2014.
 36. “Vietnamese Art Market in Challenging of Integration and Development”, International Conference: “Building the Policy for Art Market Development” organized by Ministry of Culture, Sport and Tourism in Hanoi, 12/2014.
 37. “The symbol of Saint Giong: From Myth to the Historical Text”, International Conference: “Communal Festival – Tradition and Change” organized by USSH, VNU – HCMC and The University of Chinese Hong Kong, 6/2014.
 38. “Challenging of Vietnamese Social Sciences in International Intergration and Development”, International conference: “What is Good University?” organized by UK Embassy in Hanoi, 3/2014.
 39. “Phù Đổng Community Festival in Historical Context of Vietnam”, International conference: “Remaking Communal Festivals and Social Boundaries in Socialist/ Post-Socialist Societies” organized by The Chinese University of Hong Kong, 12/2013.
 40. “Challenging Clasification of Maitreya in Vietnam: The Future Buddha, Buddhist Savior or God of Wealth?”, International Workshop organized by Dynamics of Religion in Southeast Asia – DORISEA (Gottingen University) in Hanoi, 9/2013.
 41. “Changes in Buddhist Messianic Beliefs: From the Symbolism of the Medieval Maitreya to Today’s Religious Symbols”, International conference: “Reading the past and writing the future: Asian Religious revitalization movement.” Organized by American, Anthropological Association (AAA), San Francisco, USA,12/2012.
 42. “Historical Research and Training in Vietnam During the Period of Transition and International Integration via Symbolic Patterns and Chronology”, International conference: “Vietnam on the road to integration and sustainable development” organized by Harvard-Yenching Institute and USSH, Hanoi, 11/2012.
 43. “Symbolism in the New Era of Buddhism: The Change of Maitreya from Buddhist Texts to Social Facts of Modernity in Vietnam”, International workshop: “Religion, Places and Modernity in Eat and Southeast Asia” organized by Gottingen University, Germany, 9/2012.
 44. “Influence of Public Policy and Behavioral Culture on Water Sources: Reality of the Mekong and Ganges Rivers from the Respective of Cultural Ecology”, International conference: “Museums with Cultural Heritages in the Mekong and Ganga Rivers Facing with Global Climate Changes” organized by VICAS and VME in Hue city, 6/2012.
 45. “Changing Representations of Maitreya in Vietnamese Contemporary Religion”, International conference: “Cultural Exchanges between Vietnam and Eat Asia: Perspectives from Social History and Anthropology” organized by USSH – VNU in Hanoi, 5/2012.
 46. “Cultural Studies: Approaching Methodology of Symbolic Anthropology”, International Conference: “Anthropological Research and Training in Vietnam During the Period of Transition and International Integration” organized by USSH – VNU in Hanoi, 7/2010.
 47. “Maitreya Image in Asian Buddhist Fine Arts,” Harvard-Yenching Working papers Series 2009, USA.
 48. “The Role of the Silk Road in the Dissemination of Buddhism”, Annual Conference No.4 of Asian Scholarship Foundation, held in Bangkok, Thailand, 6/2006.
 49. “Maitreya Image in Asian Buddhist Fine Art”, Annual Conference of Asian Scholarship Foundation in Bangkok, Thailand, 5/2006.

Công bố trên tạp chí khoa học chuyên ngành

 1. “Hội Gióng ở đền Phù Đổng và đền Sóc”, Tạp chí Văn hóa & Nguồn lực số 3, 2021. ISSN: 2354-0907
 2. “Tâm linh và du lịch tâm linh: Góc nhìn thị trường tôn giáo”, Tạp chí Nghiên cứu tôn giáo số 6 (208), 2021. ISSN: 1859-0403
 3. “Biến đổi tôn giáo trong xã hội Việt Nam đương đại qua góc nhìn nhân học tôn giáo”, Tạp chí Dân tộc học số 2 (224) – 2021. ISSN: 0866-7632
 4. “Tôn giáo học, nhân học tôn giáo và giảng dạy về nhân học tôn giáo ở Việt Nam: Thực tiễn và thách thức.”  Hội thảo Một số vấn đề về Nhân học tôn giáo do Viện Nghiên cứu Tôn giáo tổ chức tại Hà Nội ngày 18/11/2020
 5. “Sử dụng biểu tượng văn hóa trong công nghiệp văn hóa và xây dựng thương hiệu quốc gia”, Tạp chí Văn hóa học số 4 (50) – 2020. ISSN: 1859-4859
 6. “Nghệ thuật Tattoo và trào lưu xăm mình từ góc nhìn nhân học văn hóa,” Tạp chí Bảo tàng và nhân học số 1 (29), 2020. ISSN: 0866-7616
 7. “Di sản văn hóa trong thang bậc giá trị toàn cầu qua góc nhìn của Michael Herzfeld.” Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn (VNU Journal of Social Sciences and Humanities). Vol 6, No 4 (2020). DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v6i4.573
 8. Nghiên cứu tôn giáo, tín ngưỡng và sự phát triển của nhân học tôn giáo ở Việt Nam,” Tạp chí Nghiên cứu tôn giáo số 5 (197), 2020. ISSN: 1859-0403
 9. “Sự hình thành và phát triển của nhân học tôn giáo,” Tạp chí Nghiên cứu tôn giáo số 1 (193), 2020. ISSN: 1859-0403
 10. “MTCN Đổi mới hay là chết: Góp ý về thực trạng đào tạo tại Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, nhìn từ Trường Thiết kế Harvard.” Hội thảo Kỷ niệm 70 năm thành lập trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, 18/11/2019
 11. “Triết lý giáo dục: Khẩu hiệu hay biểu tượng?”. Hội thảo Triết lý giáo dục Việt Nam truyền thống và sự biến động trong hiện tại do Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐHQGHCM) tổ chức 14/12/2019
 12. “Người gieo mầm di sản chữ Nôm của người Sán Chay,” Tạp chí Làng Việt số 109 tháng 8/2019.
 13.  “Công trình biểu tượng với việc ứng dụng các biểu tượng văn hóa Việt Nam trong thời đại cách mạng công nghệ lần thứ tư.” Tạp chí Mỹ thuật và nhiếp ảnh số 8 (86), 2019. ISSN: 0866-7640
 14.  “Các đặc tính căn bản của tôn giáo và tín ngưỡng từ góc nhìn nhân học tôn giáo,” Tạp chí Nghiên cứu tôn giáo số 4(184) 2019. ISSN: 1859-0403
 15.  “Tôn giáo và tín ngưỡng từ góc nhìn Nhân học tôn giáo,” Tạp chí Nghiên cứu tôn giáo số 12 (180) 2018. ISSN: 1859-0403
 16. “Ứng xử của nhà Trần với văn hóa Champa qua một số dấu tích khảo cổ học nhân văn.” Kỷ yếu hội thảo quốc gia Nhà Trần trong lịch sử Việt Nam do Hội khoa học lịch sử Đà Nẵng và Cty Tao đàn Thư quán tổ chức tại Đà nẵng 12/2018
 17.  “Đề xuất các giải pháp khôi phục đền thờ Lang Liêu tại tỉnh Phú Thọ và phương án khai thác ngôi đền thờ phục vụ du lịch tại địa phương.” Hội thảo: Cơ sở khoa học và thực tiễn để khôi phục Đền thờ Lang Liêu – Hùng Chiêu Vương tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Phú Thọ tổ chức tại Phú Thọ, 8/12/2018
 18. “Văn hóa tộc người Bru trước thách thức định mệnh.” Tạp chí Bảo tàng và nhân học số 3-4, 2018. ISSN: 0866-7616
 19. Lạc Việt: Từ tộc danh đến căn tính tộc người, Tạp chí Khoa học Xã hội & Nhân văn, Vol.4, No.6, 2018. ISSN: 2354-1172
 20. Sáng tạo truyền thống và biểu tượng Kinh Dương Vương trong văn hóa Việt Nam, Tạp chí Giáo dục nghệ thuật số 26, 2018. ISSN: 1859-4964
 21. “Sự biến đổi tín ngưỡng thần Tài trong văn hóa Việt Nam (phát hiện một biểu tượng thần Tài theo nguyên mẫu Ấn Độ tại Hà Nội)”, Hội thảo Tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam trong bối cảnh mới,  Học viện CTQG HCM tổ chức 18/12/2018, Hà Nội
 22. Motif vua tổ và biểu tượng Kinh Dương Vương trong văn hóa Việt Nam, Tạp chí Giáo dục nghệ thuật số 25, 2018. ISSN: 1859-4964
 23. Nạn Hồng thủy và motif quả bầu ở Việt Nam và Đông Nam Á từ góc nhìn khu vực học. Tạp chí Bảo tàng và nhân họcsố 2, 2018. ISSN: 0866-7616
 24.  Nhà dân tộc học Chu Thái Sơn với các biểu tượng văn hóa tộc người. Tạp chí Bảo tàng và nhân học số 1, 2018. ISSN: 0866-7616
 25. Totem trong nghệ thuật, Tạp chí Giáo dục nghệ thuật số 24, 2018. ISSN: 1859-4964
 26. Bà Đanh là ai? Tìm hiểu thần lực nữ tính (shakti) qua biểu tượng Lajja Gauri trong văn hóa Ấn Độ và Bà Đanh trong văn hóa Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu Văn học, số 2, 2018. ISSN: 1859 – 2856
 27. Totem là gì? Tạp chí Bảo tàng và nhân học số 3+ 4, 2017. ISSN: 0866-7616
 28. Totem, Totemism và đại tự sự Vật tổ ở Việt Nam, Tạp chí Giáo dục nghệ thuật số 22, 2017. ISSN: 1859-4964
 29.  “Hiện tượng đồng cốt và vai trò của Mẫu Liễu trong đời sống các tín đồ người Việt”, Tạp chí Giáo dục nghệ thuật, số 21, 2017. ISSN: 1859-4964
 30. “Mẫu Liễu trong huyền thoại và trong đời sống người Việt”, Tạp chí Giáo dục nghệ thuật, số 20, 2017. ISSN: 1859-4964
 31. “Sáng tạo truyền thống qua biểu tượng Mẫu Liễu trong văn hóa Việt Nam”, Tạp chí Giáo dục nghệ thuật, số 19, 2016. ISSN: 1859-4964
 32. “Tính ứng diễn và thủ pháp ước lệ của nghệ thuật múa rối nước từ góc nhìn kí hiệu học”, Tạp chí Bảo tàng và nhân học, số 3, 2016. ISSN: 0866-7616
 33. “Thần Lò Trung Hoa và thần Bếp Việt Nam”, Tạp chí Giáo dục nghệ thuật, số 9, 2015. ISSN: 1859-4964
 34. “Những thành phố bên bờ địa ngục”, Tạp chí Mỹ thuật và nhiếp ảnh, số 7-8, 2015. ISSN: 0866-7640
 35. “Các linh vật họ rồng trong văn hóa Việt Nam (qua đối sánh với Trung Hoa và Ấn Độ)”, Tạp chí Kiến trúc, số 7, 2015. ISSN: 0866-8617
 36. “Biểu tượng chim Hạc trong văn hóa Việt Nam”, Tạp chí Văn hóa & Nguồn lực, số 3, 2015. ISSN: 2354-0907
 37. “Từ mũ Pộ Mo đến biểu tượng người có sừng ở hang Đồng Nội: Một nghiên cứu “khảo cổ học nhân văn” (đồng tác giả), Tạp chí Khảo cổ học, số 2, 2015. ISSN: 0866-742
 38. “Tì hưu: Nguồn gốc, tín ngưỡng và những biểu hiện trong văn hóa – xã hội Việt Nam”, Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội, số 1, 2015. ISSN: 0866-756X
 39. “Biểu tượng rắn thần (Naga) trong văn hóa nghệ thuật Ấn Độ và những ảnh hưởng của nó trong văn hóa Việt Nam và Đông Nam Á” (đồng tác giả), Tạp chí Bảo tàng và nhân học, số 1, 2015. ISSN: 0866-7616
 40. “Táo quân Việt Nam và tín ngưỡng thờ lửa ở các nền văn hóa”, Tạp chí Giáo dục nghệ thuật, số 1, 2015. ISSN: 1859-4964
 41. “Phân loại biểu tượng Nghê trong nghệ thuật tạo hình Việt Nam”, Tạp chí Kiến trúc, số 1, 2015. ISSN: 0866-8617
 42. “Giá trị của biểu tượng Nghê trong văn hóa Việt Nam”, Tạp chí Giáo dục nghệ thuật, số 12, 2014. ISSN: 1859-4964
 43. “Thần Tài: Nguồn gốc và những biến đổi trong văn hóa Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu tôn giáo, số 6, 2014. ISSN: 1859-0403
 44. “Biểu tượng con Nghê trong văn hóa Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu tôn giáo, số 12, 2014. ISSN: 1859-0403
 45. “Biểu tượng rồng Việt Nam trên cơ tầng văn hóa châu Á”, Tạp chí Văn hóa dân gian, số 6, 2014. ISSN: 0866-7284
 46. “Biểu tượng Makara trong văn hóa và nghệ thuật Ấn Độ” (đồng tác giả), Tạp chí Mỹ thuật và nhiếp ảnh, số 12, 2014. ISSN: 0866-7640
 47. “Tính biểu tượng trong nghệ thuật”, Tạp chí Mỹ thuật ứng dụng, số 1, 2014.
 48. “Những báu vật bị bỏ quên” (đồng tác giả), Tạp chí Văn hiến Việt Nam, số 7-8, 2014. ISSN: 2354-0559
 49. “Sự biến đổi của tín ngưỡng Di Lặc trong Phật giáo: Từ Đấng cứu thế Phật giáo đến các biểu tượng Di Lặc thời Trung đại”, Tạp chí Bảo tàng và nhân học, số 3-4, 2013. ISSN: 0866-7616
 50. “Phương pháp nghiên cứu và giảng dạy lịch sử ở Việt Nam trong giai đoạn hội nhập khoa học và giáo dục thế giới: Tiếp cận mô hình biểu tượng và niên đại học”, Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội, số 2, 2013. ISSN: 0866-756X
 51. “Một số nhà lý thuyết vốn xã hội tiêu biểu”, Tạp chí Tia sáng, số 3-4, 2013. ISSN: 0868-3131
 52. “Âm giới và biểu tượng vũ trụ luận trong tang ma của người Mường”, Tạp chí Văn hóa dân gian, số 2, 2013. ISSN: 0866-7284
 53. “Chính sách công và văn hóa ứng xử đối với nguồn nước: Thực trạng của sông Mekong và sông Hằng từ góc nhìn sinh thái văn hóa”, Tạp chí Khoa học xã hội, số 8, 2012. ISSN: 1859-0136
 54. “Khoa học xã hội trước thách thức hội nhập và phát triển”, Tạp chí Tia sáng, số 12, 2012. ISSN: 0868-3131
 55. “Các biểu tượng trong nghệ thuật” (dịch giả), Đặc san Mỹ thuật, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, số 2, 2012. ISSN: 1859 – 4697
 56. “Từ “Kỹ thuật&Ma thuật” đến “Nghệ thuật&tác lực” qua góc nhìn của Alfred Gell”, Tạp chí Tia sáng, số 13, 2012. ISSN: 0868-3131
 57. “Quan điểm của các nhà nhân học về vấn đề sử dụng biểu tượng” (dịch giả), Tạp chí Văn hoá dân gian, số 5, 2011. ISSN: 0866-7284
 58. “Nghiên cứu văn hoá từ góc nhìn nhân học biểu tượng”, Tạp chí Dân tộc học, số 5, 2011. ISSN: 0866-7632
 59. “Vai trò của Con đường tơ lụa trong sự phát triển của Phật giáo Đại thừa”, Tạp chí Nghiên cứu Văn học, số 8, 2008. ISSN: 1859 – 2856
 60. “Quan niệm về Thất bảo trong văn hóa Việt Nam”, Tạp chí Dân tộc & Thời đại, số 107, 2007. ISSN: 0868 – 328X
 61. “Hình tượng Ngũ phúc trong văn hóa Việt Nam”, Tạp chí Văn hoá dân gian, số 3, 2007. ISSN: 0866-7284
 62. “Hình tượng Lục tặc trong Phật giáo Việt Nam”, Tạp chí Xưa và Nay, số 14, 2007. ISSN: 868-331X
 63. “Trang phục Quan họ- nét văn hoá Kinh Bắc” (đồng tác giả), Tạp chí Văn hoá nghệ thuật, số 1, 2004. ISSN: 0866-8655
 64. “Hình tượng Di Lặc trong tôn giáo – tín ngưỡng và nghệ thuật tạo hình của người Việt”, Tạp chí Văn hóa dân gian, số 7, 2004. ISSN: 0866-7284
 65. “Câu đối trong văn hóa của người Việt”, Tạp chí Chiêu anh các, số 1, Kiên Giang, 2003.
 66. “Hình tượng ông Trời trong tín ngưỡng của người Việt”, Tạp chí Xưa và Nay, số tháng 2/2003. ISSN: 868-331X
 67. “Quần thể di tích làng Đăm”, Tạp chí Kiến trúc, số 100, 2003. ISSN: 0866-8617
 68. “Linh hồn các tác phẩm nghệ thuật tạo hình của người Cơtu”, Tạp chí Văn hoá nghệ thuật, số 4, 2003. ISSN: 0866-8655
 69. “Hình tượng Quan Công trong tín ngưỡng và văn hóa ở Việt Nam”, Tạp chí Văn hoá dân gian, số 2, 2003. ISSN: 0866-7284
 70. “Chiếc áo tơi trong đời sống người dân nông nghiệp Việt Nam”, Tạp chí Văn hoá dân gian, số 5, 2003. ISSN: 0866-7284
 71. “Tục làm nhà mồ và lễ bỏ mả ở Tây Nguyên”, Tạp chí Dân tộc và thời đại, số 49, 2002. ISSN: 0868 – 328X
 72. “Một số di sản kiến trúc đặc sắc ở Vân Nam – Trung Quốc”, Tạp chí Dân tộc và thời đại, số 47, 2002. ISSN: 0868 – 328X
 73. “Kiến trúc một số tộc người ở Vân Nam – Trung Quốc”, Tạp chí Nguồn sáng dân gian, số 2, 2002.
 74. “Phố cổ Bao Vinh”, Tạp chí Kiến trúc, số 5, 2002. ISSN: 0866-8655.
 75. “Đao đình”, Tạp chí Kiến trúc, số 3, 2002. ISSN: 0866-8655.
 76. “Con đường hoàn thiện của chiếc áo dài trong nền văn hoá Việt Nam”, Tạp chí Nhịp điệu, số 3-4, 2002.
 77. “Quả hồ lô trong nghệ thuật trang trí Việt”, Tạp chí Dân tộc và thời đại, số 34, 2001. ISSN: 0868 – 328X.
 78. “Hình tượng bát bửu trong nghệ thuật trang trí người Việt”, Tạp chí Văn hoá dân gian, số 6, 2001. ISSN: 0866-7284.
 79. “Đình So”, Tạp chí Kiến trúc, số 5, 2001. ISSN: 0866-8655.

III. Đề tài KH&CN các cấp

 1. Phát huy giá trị biểu tượng văn hóa của Việt Nam trong đời sống văn hóa đương đại  (thành viên chính). Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đã nghiệm thu 2020.
 2. Các hệ hình giáo dục Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại (Chủ nhiệm đề tài nhánh: Hệ hình giáo dục phi quan phương). Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục – Đào tạo. Đã nghiệm thu 2021.
 3. Nghiên cứu lý luận và thực tiễn về văn hóa tộc người, đề xuất giải pháp bảo tồn tại các huyện Đại Từ, Định Hóa, Đồng Hỷ, Phú Lương và Võ Nhai (tỉnh Thái Nguyên) (chủ nhiệm hợp phần 1) thuộc đề án “Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020” của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên, 2017.
 4. Biểu tượng Rồng Việt Nam trên cơ tầng văn hóa châu Á (chủ nhiệm), Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED), Bộ Khoa học Công nghệ, 2014-2015.
 5. Quản lý nhà nước về thị trường mỹ thuật trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế (tham gia), Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 2014.
 6. Nghệ thuật kiến trúc và tạo hình của dân tộc Cơtu, tỉnh Quảng Nam (tham gia), Thư viện tỉnh Quảng Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam, 2014.
 7. Nghiên cứu, sưu tầm, quảng bá và phát huy những giá trị đặc sắc của di sản văn hóa đình làng vùng châu thổ Bắc bộ (tham gia), Trường ĐH Mỹ thuật Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 2013.
 8. Biểu tượng Di Lặc trong giai đoạn bùng nổ kinh tế ở Việt Nam (chủ nhiệm), Viện nghiên cứu văn hóa, Viện Hàn lâm  KHXH Việt Nam, 2013.
 9. Nghệ thuật diễn xướng Mo Mường (tham gia), Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED),  Bộ Khoa học Công nghệ, 2012-2013.
 10. Chữ Nôm trong sự phát triển của văn hóa Việt Nam (tham gia), Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED), Bộ Khoa học Công nghệ, 2011-2012.
 11. VIE/029 – Dự án phát triển kinh doanh với người nghèo nông thôn tỉnh Cao Bằng (cố vấn quốc gia), Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế của Liên Hợp Quốc (IFAD) & Cơ quan Hợp tác Phát triển Luxembourg, 2010.
 12. Bảo tồn và phát huy  Di sản văn hoá phi vật thể Thăng Long – Hà Nội (tham gia), Bộ Khoa học & Công nghệ, 2006-2007.
 13. Những hình tượng nghệ thuật tiêu biểu trong văn hóa truyền thống Việt Nam (qua một số bộ trang trí điển hình) (chủ nhiệm), Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, 2006.
 14. Nhà gươl của người Cơtu (chủ nhiệm), Viện nghiên cứu văn hóa, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, 2006.
 15. Nhân tố văn hoá trong sự phát triển của người Chăm ở Việt Nam (tham gia), Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, 2004.
 16. Vai trò của Con đường Tơ lụa trong sự phát triển của Phật giáo Đại thừa (chủ nhiệm), Quỹ nghiên cứu châu Á, thuộc Ford Foundation, 2007.
 17. Biểu tượng Di Lặc trong nghệ thuật Phật giáo châu Á (chủ nhiệm), Quỹ nghiên cứu châu Á, thuộc Ford Foundation, 2004.
 1. Những thông tin khác về hoạt động khoa học và công nghệ
 2. – Phó tổng thư ký Hiệp hội Ký hiệu học châu Á (https://www.asiansemiotics.com/executive-committe-1 );
 3. – Ủy viên điều hành Hiệp hội Ký hiệu học Quốc tế (https://iass-ais.org/officers/executive-committee/ );
 4. – Hội viên, Hiệp hội nghiên cứu Đông Nam Á tại châu Âu (EuroSEAS);
 5. – Thành viên, Nhóm Nghiên cứu Tôn giáo Đông Nam Á (DORISEA), Đại học Gottingen, Cộng hòa Liên bang Đức;
 6. – Hội viên, Hiệp hội nghiên cứu châu Á, Hoa Kỳ (Association for Asian Studies, Inc.), USA;
 7. – Hội viên, Hiệp hội Nhân học Hoa Kỳ (Association of American Anthropologists), USA;
 8. – Hội viên, Hiệp hội nghiên cứu Văn học và Môi trường Đông Nam Á (Association for the Study of Literature and the Environment-Association of Southeast Asian Nations: ASLE-ASEAN);

Peer review (bình duyệt bài) cho các Tạp chí:

 1. Asian Education and Development Studies (Tạp chí Nghiên cứu phát triển Giáo dục châu Á – AEDS, Emerald Publishing UK) https://www.emeraldgrouppublishing.com/journal/aeds . ISI-SCOPUS
 2. Anthropology (Nhân học), Đại học Trung văn – Hong Kong https://www.arts.cuhk.edu.hk/~ant/publications/asian-anthropology/ . ISI-SCOPUS
 3. SPAFA Journal (Journal of the Southeast Ministers of Education Organization Regional Centre for Archaeology and Fine Arts: SEAMEO-SPAFA) https://www.seameo-spafa.org/call-for-papers-spafa-journal-vol-4-2020/ . SCOPUS
 4. International Journal of Asia Pacific Studies (Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương)https://ijaps.usm.my/ . SCOPUS
 5. VNU Journal of Social Sciences and Humanities (Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN. http://journal.ussh.vnu.edu.vn/index.php/vjossh ISSN: 2354-1172
 6. SOSHUM Journal of Social Sciences and Humanities (Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn – Politeknik Negeri Bali) [ISSN 2088-2262 | e-ISSN 2580-5622 | DOI 10.31940/soshum by the Politeknik Negeri Bali
 7. UED Journal of Social Sciences, Humanities and Education (Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn và Giáo dục – Đại học Đà Nẵng). https://jshe.ued.udn.vn/index.php/jshe ISSN: 1859-4603 https://doi.org/10.47393/jshe.v11i1
 8. Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn, Bộ KH&CN (VMOST JOSSH). http://khoahocvacongnghevietnam.com.vn/

Giải thưởng, học bổng, tài trợ nghiên cứu khoa học:

 1. Học bổng của Ford Foundation tại Việt Nam năm 2003.
 2. Học bổng nghiên cứu Phật học tại Đại học Dehli, Cộng hòa Ấn Độ, 2005-2006.
 3. Giải Khuyến khích của Hội văn nghệ dân gian thuộc Liên hiệp các hội VNNT Việt Nam năm 2007 cho công trình nghiên cứu khoa học Nhà Gươl của người Cơtu, Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội, 2006.
 4. Học bổng nghiên cứu tại Viện nghiên cứu Tôn giáo đương đại, Viện Hàn lâm KHXH Trung Quốc của Asian Scholarship Foundation 2006-2007.
 5. Học bổng thực hiện luận án tiến sĩ tại Đại học Harvard của Harvard-Yenching Institute, 2008-2010.
 6. Tài trợ của Đại học Gottingen, CHLB Đức dành cho học giả tham dự Hội nghị Nghiên cứu khoa học Đại học Gottingen – Cộng hòa Liên bang Đức 2012.
 7. Tài trợ của Quỹ Khoa học Công nghệ Quốc gia (NAFOTED) 2014.
 8. Tài trợ của ASEAN Universities Network (AUN) dành cho học giả tham dự Hội thảo “International conference: Building ASEAN Community and Its Implications for Korea-ASEAN relations” organized by ASEAN Universities Network (AUN) and Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand, 1-2015
 9. Tài trợ của Nickey Asian Review dành cho học giả tham dự Hội nghị tại Đại học Vienna – Cộng hòa Áo 2015.
 10. Chứng nhận đăng ký Kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước, mã số 2016-48-950/KQNC, do Cục thông tin khoa học và công nghệ quốc gia cấp năm 2016.
 11. Tài trợ của Đại học Phúc Đán, Thượng Hải dành cho học giả tham dự Shang Hai Forum 2017 tại Thượng Hải, Trung Quốc.
 12. Tài trợ của SEAMEO-SPAFA dành cho học giả tham dự Hội thảo tại Đại học Thammasat, Thái Lan 2020.
 13. Tài trợ của Trung tâm Nghiên cứu châu Á – ARC và Viện Nghiên cứu Cao cấp CHEY – Hàn Quốc 2021 dành cho xuất bản.
 14. Tài trợ của State University of New York, SUNY –Brockport, Hoa Kỳ dành cho tổ chức tiểu ban “Religious Change in Contemporary Vietnamese Society: Afterlife Beliefs and Religious Change in Vietnam”. New York Conference on Asian Studies (NYCAS) Oct. 1-2, 2021. Organised by State University of New York, SUNY -Brockport.
 15. Tài trợ của Quỹ Wenner – Gren Hoa Kỳ dành cho chương trình nghiên cứu liên kết (Engaged Research Grants).