Full-text luận án của TS Anna-Klara: Where Gendered Spaces Bend: The Rubber Phenomenon in Northern Laos PDF. In Email
Tin Tức - Thông tin nhân học
Thứ sáu, 26 Tháng 1 2018 08:51

Chi tiết xin xem link dưới đây:

Website: http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:546104

Fulltext: http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:546104/FULLTEXT01.pdf

 

Thông Tin Nhân Học

Hình Ảnh Nhân Học

 • Khoa Nhân học
  Phòng 308-314 nhà A, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
  336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
  Điện thoại: (84.4) 35575185/35579585; Fax:(84.4) 35575185

  phòng khám răng uy tin | Thi công PCCC | Thi công PCCC

  invisible hit counter