Vấn đề dân tộc sau 30 năm Đổi mới ở Việt Nam PDF. In Email
Thư Viện - Bài tạp chí
Thứ tư, 20 Tháng 9 2017 10:28

Vấn đề dân tộc sau 30 năm Đổi mới ở Việt Nam: Góc nhìn lý luận và thực tiễn

PGS.TS. Vương Xuân Tình - Viện Dân tộc học - Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Bài viết này in trong sách: PGS.TS. Đặng Nguyên Anh (Chủ biên), "Biến đổi xã hội ở Việt Nam: Truyền thống & Hiện đại", Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 2016, tr. 209-222. Bài viết được trình bày theo cách viết văn kiện nên tài liệu tham khảo không chú dẫn trực tiếp mà chỉ để ở cuối bài.

 

Thông Tin Nhân Học

Hình Ảnh Nhân Học

 • Khoa Nhân học
  Phòng 308-314 nhà A, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
  336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
  Điện thoại: (84.4) 35575185/35579585; Fax:(84.4) 35575185

  phòng khám răng uy tin | Thi công PCCC | Thi công PCCC

  invisible hit counter