THẢO LUẬN BẢN THẢO LUẬN ÁN TIẾN SỸ “VẤN ĐỀ QUẢN TRỊ NƯỚC Ở KHU TƯỚI ĐỨC HÒA, TỈNH LONG AN”

0 Comments

KHOA NHÂN HỌC THẢO LUẬN BẢN THẢO LUẬN ÁN TIẾN SỸ  “VẤN ĐỀ QUẢN TRỊ NƯỚC Ở KHU TƯỚI ĐỨC HÒA, TỈNH LONG AN”

Ngày 6 tháng 4 năm 2022, Khoa Nhân học tổ chức seminar góp ý cho bản thảo luận án “Vấn đề quản trị nước ở khu tưới Đức Hòa, tỉnh Long An” do NCS Nguyễn Thị Minh Nguyệt trình bầy. Luận án phản ánh kết quả của một quá trình nghiên cứu thực địa dài hạn và tiếp cận liên ngành trong nhân học phát triển. Bên cạnh sự dẫn dắt của lý thuyết quản trị tham gia và thích ứng, NCS cũng vận dụng những gợi ý từ lý thuyết hệ thống và chính trị học hàng ngày để phân tích quá trình thương thảo giữa các tác nhân nhằm xây dựng mô hình quản trị thủy lợi hiện đại và tìm ra những khoảng trống giữa mô hình lý tưởng và quá trình thực hiện trên thực tế. Nghiên cứu cũng chỉ ra tầm quan trọng của các khía cạnh chính trị-xã hội và vai trò của các nhóm tác nhân trong công tác quản trị thủy lợi.

Tham gia vào buổi thảo luận có các giáo sư hướng dẫn, phản biện, các nhà nhân học, nghiên cứu sinh và cán bộ trẻ của Khoa Nhân học. Ngoài ra, seminar còn có sự tham gia của các chuyên gia về thủy lợi, nhân học phát triển, phân tích chính sách và các nhà nghiên cứu đến từ Trung tâm Viễn đông Bác cổ Pháp tại thành phố Hồ Chí Minh và Viện Nghiên cứu Phát triển Cộng hòa Pháp. Bên cạnh các ý kiến đóng góp để làm sâu thêm các vấn đề khái niệm, mối liên hệ giữa tư liệu thực địa và lý thuyết, còn có những gợi ý bổ sung thêm thông tin về tri thức địa phương và sử dụng tri thức ấy vào quản trị nước có sự tham gia.

Thảo luận góp ý cho NCS làm luận án tiến sỹ đã từ lâu là một sinh hoạt khoa học thường xuyên ở khoa Nhân học. Nó giúp cho NCS có thêm nhiều kiến thức bổ ích và gợi ý khoa học để nhanh chóng hoàn thiện luận án và đưa ra bảo vệ ở cấp cơ sở.

                                          Nghiên cứu sinh và các thầy cô trong buổi thảo luận