[Thư mời viết bài] Hội thảo Khoa học quốc tế “Nhân học và phát triển ở Việt Nam đương đại”

[Thư mời viết bài] Hội thảo Khoa học quốc tế “Nhân học và phát triển ở Việt Nam đương đại” 1.  MỤC ĐÍCH Trong bối cảnh ở Việt Nam, vị trí, vai trò và những đóng góp của ngành Nhân Đọc thêm…

CALL FOR PAPERS: Vietnam Sustainability Forum

CALL FOR PAPERS Dear Colleague, You are cordially invited to attend the Vietnam Sustainability Forum (VSF-2019), “Fostering Economic Growth and Inclusive Society for Sustainable Development”, which will be held in Hanoi (Vietnam) on 17-18 January 2019. The VSF aims at providing an international exchange platform for global leaders Đọc thêm…