Về việc triển khai kế hoạch Nghiên cứu Khoa học của sinh viên năm học 2018-2019

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 và nhằm tiếp tục thúc đẩy nghiên cứu khoa học của sinh viên hướng tới chất lượng, tạo dựng môi trường nghiên cứu trong học tập. Nhà trường triển khai kế hoạch Nghiên Đọc thêm…