Sứ mệnh – Khoa Nhân học

0 Comments

Trở thành một trong những trung tâm nhân học hàng đầu ở Việt Nam và trong khu vực, kết hợp hài hòa giữa lý luận và thực tiễn, định tính và định lượng, nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng, đào tạo các nhà Nhân học chuyên nghiệp có trình độ chuyên môn và uy tín xã hội.