PGS. Lâm Minh Châu (Khoa Nhân học) tham gia Hội đồng biên tập PoLAR – Tạp chí Nhân học Chính trị và Pháp luật, Mỹ

0 Comments

PGS. Lâm Minh Châu (Khoa Nhân học) tham gia Hội đồng biên tập PoLAR – Tạp chí Nhân học Chính trị và Pháp luật, Mỹ.

Tác giả bài viết: USSH
PGS. Lâm Minh Châu, Khoa Nhân học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn trở thành thành viên Hội đồng Biên tập (Editorial Board) của PoLAR – Tạp chí Nhân học Chính trị và Pháp luật của Hội Nhân học Chính trị và Pháp luật, Mỹ.
PGS. Lâm Minh Châu (Khoa Nhân học) tham gia Hội đồng biên tập PoLAR - Tạp chí Nhân học Chính trị và Pháp luật, Mỹ

PoLAR là một trong các tạp chí chủ chốt được xuất bản bởi Hiệp hội Nhân học Mỹ (American Anthropological Association). Tạp chí xuất bản các nghiên cứu về nhân học chính trị và pháp luật, tập trung vào các chủ đề như tính công dân, chủ nghĩa dân tộc, các quá trình chính trị và pháp lý, nhà nước, chủ nghĩa thực dân, quá trình chuyển đổi thời kỳ hậu thực dân, chủ nghĩa đa văn hóa, và chính trị truyền thông.

PoLAR nằm trong danh mục ISI-SSCI của Clarivate Analytics, và được Scopus xếp hạng Q1.

Các thông tin về thể thức nộp bài và thành viên ban biên tập của PoLAR có tại https://polarjournal.org/about/https://anthrosource.onlinelibrary.wiley.com/hub/journal/15552934/about/author-guidelines                                                                                                                                                                                            Nguồn:https://ussh.vnu.edu.vn/vi/news/khoa-hoc/pgs-lam-minh-chau-khoa-nhan-hoc-tham-gia-hoi-dong-bien-tap-polar-tap-chi-nhan-hoc-chinh-tri-va-phap-luat-my-21335.html