NHOC. Thời khóa biểu HK I 2018-2019

0 Comments

Số TC Mã LHP Giảng Viên Số SV Số ĐK Thứ Tiết Giảng đường Thời gian Đơn vị
3 ANT1100 ThS.Trần Thùy Dương 80 71 3  6-8 G306 04/09 – 21/12/2018 Nhân học
3 ANT1100 2 ThS.Lương Thị Minh Ngọc 35 88 4  6-8 AB302 04/09 – 21/12/2018 Nhân học
3 ANT1100 3 TS.Đinh Thị Thanh Huyền 100 95 6  6-8 AB302 04/09 – 21/12/2018 Nhân học
3 ANT1100 4 ThS.Lương Thị Minh Ngọc 100 76 2  9-11 G302 04/09 – 21/12/2018 Nhân học
3 ANT1100 5 TS.Đinh Thị Thanh Huyền 50 58 4  9-11 AB402 04/09 – 21/12/2018 Nhân học
3 ANT1100-TiengAnh PGS.TS.Nguyễn Văn Sửu 30 7 5  6-8 C107 04/09 – 21/12/2018 Nhân học
3 ANT1101 ĐH.Phạm Văn Thành – NhanHoc 5 60 3  9-11 I301 04/09 – 21/12/2018 Nhân học
3 ANT1101 2 PGS.TS.Phạm Văn Lợi 80 80 5  6-8 G408 04/09 – 21/12/2018 Nhân học
3 ANT1101 3 ĐH.Phạm Văn Thành – NhanHoc 80 79 4  9-11 AB401 04/09 – 21/12/2018 Nhân học
3 ANT1101 4 ĐH.Phạm Văn Thành – NhanHoc 80 30 6  9-11 AB401 04/09 – 21/12/2018 Nhân học
3 ANT1101* PGS.TS.Phạm Văn Lợi 30 8 6  9-11 C410 04/09 – 21/12/2018 Nhân học
3 ANT2002 TS.Phan Phương Anh 100 104 3  9-11 AB301 04/09 – 21/12/2018 Nhân học
3 ANT2004 TS.Lâm Minh Châu 100 36 3  6-8 I301 04/09 – 21/12/2018 Nhân học
3 ANT3001 PGS.TS.Đinh Hồng Hải 30 0 4  6-8 C108 04/09 – 21/12/2018 Nhân học
3 ANT3002 TS.Trần Minh Hằng 60 50 5  6-8 I501 04/09 – 21/12/2018 Nhân học
3 ANT3003 TS.Nguyễn Thị Thu Hương-N.HOC 60 50 5  9-11 I301 04/09 – 21/12/2018 Nhân học
3 ANT3004 PGS.TS.Lâm Bá Nam 40 22 4  9-11 I102 04/09 – 21/12/2018 Nhân học
3 ANT3006 PGS.TS.Nguyễn Trường Giang 100 51 4  6-8 I501 04/09 – 21/12/2018 Nhân học
3 ANT3009 TS.Nguyễn Thị Thanh Bình 100 41 4  9-11 I301 04/09 – 21/12/2018 Nhân học
3 ANT3011-7tuandau TS.Vi Văn An 100 33 2  9-11 G306 04/09 – 26/10/2018 Nhân học
3 ANT3011-7tuandau TS.Vi Văn An 100 33 6  1-4 E203 04/09 – 26/10/2018 Nhân học
3 ANT3018 PGS.TS.Nguyễn Văn Chính-NN 100 82 2  6-8 G203 04/09 – 21/12/2018 Nhân học
3 ANT3022 PGS.TS.Nguyễn Trường Giang 60 40 5  6-8 I301 04/09 – 21/12/2018 Nhân học
2 ANT4050 200 47 7  12-12 A112 Theo kế hoạch của Khoa Nhân học
2 ANT4050 200 0 7  12-12 A112 Theo kế hoạch của Khoa Nhân học

If you have not grabbed the essential key points in class, we have do my homework paper philosophy homework help experts comprising of professionals in the field, and they will give you an a grade homework anytime any day.
Thẻ: