Nhân học kinh tế

Nhân học kinh tế

Nhân học kinh tế là một chuyên ngành của Nhân học văn hoá. Chuyên ngành này nghiên cứu sự đa dạng và khác biệt trong các hành vi và hoạt động kinh tế của con người ở các vùng miền khác nhau trên thế giới, và lý giải sự khác biệt đó trên cơ sở tác động của văn hoá. Đây là điểm khác biệt căn bản giữa nhân học kinh tế và kinh tế học.