Nhân học giới

Mối lương duyên giữa giới, giới tính và nhân học thấm đượm nhiều sắc độ, kinh qua những cung bậc khác nhau xuyên suốt chiều dài phát triển ngành học. Nhìn lại lịch sử ngành nhân học, các chủ đề giới và tính dục thoảng hiện dè dặt trong bối cảnh trường phái văn hoá – tính cách vào những năm 1920-1930 và sau đó trở nên phổ biến qua các phong trào xã hội cấp tiến rộng khắp thế giới thập niên 1960, và rồi xác lập được một vị trí quan trọng trong nhân học từ những năm 1970…