Nhân học du lịch

Nhân học du lịch

Nhân học du lịch là một chuyên ngành của Nhân học văn hóa được phát triển vào giữa thế kỷ XX nhằm nghiên cứu hiện tượng du lịch ở tất cả các khía cạnh, trong đó tập trung vào du khách và bản chất của du lịch; tác động kinh tế, văn hóa, xã hội của du lịch đến các cộng đồng, xã hội địa phương cũng như mối quan hệ giữa chủ và khách (Graburn 1983:10). Như vậy, nhân học du lịch nghiên cứu con người, cộng đồng địa phương, du khách và các thực thể khác liên quan đến du lịch ở các địa bàn cụ thể.