Lý lịch khoa học của các Giảng viên

Lý lịch khoa học của các Giảng viên

1. Bộ môn Nhân học Văn hóa

 1. PGS.TS. Nguyễn Văn Sửu  – Trưởng Bộ môn
 2. PGS.TS. Đinh Hồng Hải
 3. TS. Phan Phương Anh
 4. TS. Đinh Thị Thanh Huyền
 5. Ths. Nguyễn Thị Thu Huyền

2.  Bộ môn Nhân học Kinh tế-Xã hội

 1. PGS.TS. NGƯT Lâm Bá Nam – Trưởng Bộ môn
 2. PGS.TS. Nguyễn Trường Giang
 3. TS. Lâm Minh Châu
 4. Ths. Lương Thị Minh Ngọc

3.  Bộ môn Nhân học Phát triển

 1. PGS.TS. Nguyễn Văn Chính – Trưởng Bộ môn
 2. PGS.TS. Nguyễn Văn Sửu
 3. TS. Nguyễn Thị Thu Hương
 4. Ths. Thạch Mai Hoàng
 5. Ths. Trần Thùy Dương

You should also ensure that the introduction give an overview of the topic https://domyhomework.guru/ you want to discuss.