KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM 2020-2021

Cụ thể thông tin xin xem các file đính kèm:

1 PL 1 Hướng dẫn xét chọn

1 PL 2 cong trinh v à giải cấp khoa

1 PL 3 trinh bay bao cao

1 PL 4 trinh bay tom tat

1 PL 6 _ieu 29 Chuon g 4 Quy chế 5115

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1REDZZEPP4G9GtTl1qLP06iYdoxkeUfoz