Kế hoạch Nghiên cứu Khoa học sinh viên 2018-2019

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 và nhằm tiếp tục thúc đẩy nghiên cứu Khoa học của sinh viên hướng tới mục tiêu chất lượng, tạo dựng môi trường nghiên cứu trong học tập, Khoa Nhân học triển khai kế hoạch nghiên cứu Khoa học sinh viên năm học 2018-2019.

Cụ thể xin xem file đính kèm.

2832_Kê-hoach-NCKH-nam-2018-2019

1 PL 1 Hướng dẫn xét chọn

1 PL 2 cong trinh v à giải cấp khoa

1 PL 3 trinh bay bao cao

1 PL 4 trinh bay tom tat