Đề cương các học phần

0 Comments

Danh sách chi tiết đề cương các học phần:

 1. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-LêNin 1
 2. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-LêNin 2
 3. Tư tưởng Hồ Chí Minh
 4. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
 5. Tin học cơ sở
 6. Các phương pháp nghiên cứu khoa học
 7. Cơ sở văn hóa Việt Nam
 8. Lịch sử văn minh thế giới
 9. Logic học đại cương
 10. Nhà nước và pháp luật đại cương
 11. Tâm lý học đại cương
 12. Kinh tế học đại cương
 13. Xã hội học đại cương
 14. Môi trường và phát triển
 15. Thống kê cho khoa học xã hội
 16. Thực hành văn bản Tiếng Việt
 17. Nhập môn năng lực thông tin
 18. Công tác xã hội đại cương
 19. Nhân học đại cương
 20. Tâm lý học xã hội
 21. Tôn giáo học đại cương
 22. Dân số học đại cương
 23. Gia đình học
 24. Lịch sử Việt Nam đại cương
 25. Sử dụng phần mềm xử lý dữ liệu
 26. Tâm lý học giao tiếp
 27. Cơ sở khảo cổ học
 28. Nhân học ngôn ngữ
 29. Các phương pháp nghiên cứu nhân học
 30. Nhập môn nhân học sinh học
 31. Lịch sử và các lý thuyết nhân học
 32. Nhân học phát triển
 33. Nhân học tôn giáo
 34. Nhân học y tế
 35. Nhân học về giới
 36. Nhân học đô thị
 37. Nhân học hình ảnh
 38. Các dân tộc và chính sách dân tộc ở Việt Nam
 39. Thân tộc, hôn nhân và gia đình ở Việt Nam
 40. Một số vấn đề dân tộc học nông nghiệp
 41. Văn hóa và xã hội Việt Nam đương đại
 42. Nghiên cứu làng xã ở Việt Nam và một số nước trong khu vực
 43. Tính tộc người và quan hệ tộc người
 44. Các dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ Hmông – Dao ở Việt Nam
 45. Các dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ Môn – Khmer ở Việt Nam
 46.  Nhân học chữ viết
 47. Nhân học môi trường
 48. Nhân học nghệ thuật
 49. Tôn giáo, tín ngưỡng và lễ hội ở Việt Nam
 50. Niên Luận
 51. Thực tập dân tộc học
 52.  Một số vấn đề về dân tộc học người Việt
 53. Các dân tộc ngôn ngữ Việt-Mường ở miền núi Việt Nam

 

Thẻ:,