Chương trình tài trợ cho Nghiên cứu khoa học của sinh viên (2022-2023)

0 Comments

Viện Nghiên cứu Phát triển (IRD) – Khoa Nhân học, Trường Đại học KHXH&NV (USSH)

Chương trình tài trợ cho Nghiên cứu khoa học của sinh viên (2022-2023)

Tiêu chuẩn và điều kiện

Đối tượng

Chương trình tài trợ IRD-DOA (USSH) được phối hợp tổ chức và thực hiện bởi Viện Nghiên cứu Phát triển của Pháp (viết tắt là IRD) và Khoa Nhân học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN (viết tắt là DOA). Chương trình nhằm hay mục đích : (1) khuyến khích sinh viên thực hiện các đề tài nghiên cứu phục vụ cho Hoạt động Nghiên cứu Khoa học của Sinh viên do Nhà trường tổ chức và (2) tạo điều kiện cho sinh viên được triển khai một nghiên cứu thực địa có chất lượng cao đạt tiêu chí khoa học học thuật

Chương trình này bao gồm các phần hỗ trợ dành cho các cá nhân và nhóm sinh viên nộp đề cương nghiên cứu được hội đồng chuyên môn đánh giá cao. Tất cả sinh viên đang theo học chương trình cử nhân tại Khoa Nhân học (USSH) đều có thể nộp đơn.

Chương trình cũng sẽ trao ba giải thưởng (Giải thưởng IRD dành cho nghiên cứu bậc cử nhân) dành cho ba công trình nghiên cứu được đánh giá cao nhất trong buổi Hội nghị Nghiên cứu Khoa học Sinh viên thường niên của Khoa Nhân học vào năm 2023.

Giải thưởng cho đề tài nghiên cứu sẽ được lựa chọn bởi một hội đồng gồm cán bộ của IRD (Đại diện Viện IRD ở Việt Nam, và Emmanuel Pannier), và thầy cô thuộc Khoa Nhân học (Trưởng Khoa, Phó Trưởng Khoa phụ trách đào tạo, Phó Trưởng Khoa phụ trách nghiên cứu khoa học, Trưởng các bộ môn). Những đề tài có chất lượng khoa học cao sẽ được lựa chọn để trao giải. Do đó, tổng số đề tài được cấp giải thưởng và số tiền cho mỗi đề tài sẽ phụ thuộc chất lượng của tất cả hồ sơ khoa học. Hội đồng khoa học này có toàn quyền trong việc cấp tài trợ bao nhiêu tiền cho mỗi đề tài.

 

Tiêu chí xét chọn

Điều kiện tiên quyết: Ứng viên phải là sinh viên chính quy của Khoa Nhân học (USSH). Đề xuất nghiên cứu phải thuộc lĩnh vực Nhân học, bao gồm cả hoạt động điền dã dân tộc học. Tiêu chí chính để đánh giá là chất lượng cao và tiếp cận sáng tạo về phương pháp, kết quả thực tiễn và/hoặc có những đóng góp mang tính lý thuyết. Đề xuất nghiên cứu có thể hướng tới những vấn đề môi trường, khoa học bền vững, vấn đề nhân học phát triển, những thách thực về kinh tế, chính trị và xã hội hiện này, và cả vấn đề sức khỏe. Ngoài ra, những chủ đề khác cũng được đánh giá bình đẳng bởi hội đồng khoa học. Đề xuất nghiên cứu có tiếp cận liên ngành; Đề xuất làm phim nhân học, phim tài liệu cũng sẽ được xem xét, đánh giá theo các tiêu chí khoa học.

 

Quy định về cách thức nộp đơn

Ứng viên phải nộp hồ sơ theo Form mẫu:

(1) một tóm tắt không quá 150 từ bằng tiếng Anh và tiếng Việt.

(2) một đề xuất nghiên cứu không quá 1.000 từ bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt, nêu rõ những mục tiêu chính của đề tài, đối tượng nghiên cứu, khách thể, và vấn đề mà đề tài tìm cách giải quyết, phương pháp nghiên cứu và những dự kiến đóng góp về tư liệu hoặc lý thuyết.

 

Tài trợ và giải thưởng

Số lượng hồ sơ được tài trợ: 3 đề xuất nghiên cứu

Số tiền tài trợ: tối đa là 5 triệu đồng Việt Nam/giải thưởng hỗ trợ nghiên cứu

Giải thưởng ở Hội nghị Nghiên cứu Khoa học sinh viên cấp Khoa:

Giải Nhất: 5 triệu đồng

Giải Nhì: 3 triệu đồng

Giải Ba: 2 triệu đồng

Thời gian thực hiện:

Thông báo nộp đơn: 04/10/2022

Hạn nộp cuối nộp đơn xin tài trợ 10/11/2022

Hồ sơ nộp xin gửi tới: anthropology@ussh.edu.vn

Mọi thông tin chi tiết: TS. Nguyễn Vũ Hoàng, email: hoang.nguyen@vnu.edu.vn

ThS. Lương Minh Ngọc, email: luongminhngoc08@gmail.com