Seminar khoa học thường kỳ: Từ khái niệm “tơring” nhìn lại mối quan hệ giữa quá trình văn bản hoá luật tục và những biến đổi trong sở hữu đất của người Bahnar, Jrai và Sedang ở Tây Nguyên dưới thời Pháp thuộc (1907-1954) của TS. Nguyễn Đặng Anh Minh

Ngày 16/4/2021 tại Khoa Nhân học – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã diễn ra Seminar Khoa học thường kỳ: Từ khái niệm “tơring” nhìn lại mối quan hệ giữa quá trình văn bản hoá Read more