ĐIỂM SÁCH “THIÊN ĐƯỜNG VÀ ĐỊA NGỤC: BÀI HỌC TỪ ĐẠI DỊCH CORONAVIRUS”

THIÊN ĐƯỜNG VÀ ĐỊA NGỤC: BÀI HỌC TỪ ĐẠI DỊCH CORONAVIRUS Mở ra những trang sách đầu tiên của “Thiên đường và địa ngục: Ghi chép trong đại dịch Coronavirus” của Đinh Hồng Hải, những gì người đọc được trao Đọc thêm…

[Thư mời viết bài] Hội thảo Khoa học quốc tế “Nhân học và phát triển ở Việt Nam đương đại”

[Thư mời viết bài] Hội thảo Khoa học quốc tế “Nhân học và phát triển ở Việt Nam đương đại” 1.  MỤC ĐÍCH Trong bối cảnh ở Việt Nam, vị trí, vai trò và những đóng góp của ngành Nhân Đọc thêm…